Branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-09-25
Att motverka uppkomsten av körskador är ett viktigt mål för svenskt skogsbruk. Syftet med en branschgemensam miljöpolicy är att uppnå samsyn och en gemensam målbild kring körskador på skogsmark. Till grund för miljöpolicyn ligger Skogforsks arbetsrapport 731, 2010. Utifrån ett miljöperspektiv bedöms vissa typer av körskador som allvarliga och vissa som mindre allvarliga. Allvarliga körskador är oacceptabla medan mindre allvarliga körskador måste accepteras i viss utsträckning. I denna rapport behandlas enbart körskadornas miljöpåverkan.

I denna miljöpolicy bedöms åtta typer av körskador som allvarliga. Dessa innefattar körskador som leder till ökad utförsel av slam till vattendrag och sjöar, ändrar ett vattendrags sträckning, orsakar försumpning eller dämning nära vattendrag, skadar torvmark i anslutning till vattendrag och sjöar, påverkar naturvärden i lämnad hänsyn, försämrar framkomligheten på frekvent använda stigar och leder, försämrar upplevelsevärdet i frekvent använda friluftsområden samt skadar fornlämningar och andra värdefulla kulturlämningar.

Körskador på fastmark som inte har direkt kontakt med, eller ligger i närheten av, vattendrag och sjöar bedöms som mindre allvarliga, förutsatt att områdena inte har särskilda värden kopplade till exempelvis naturvärden, friluftsliv eller kulturmiljöer. Detta gäller även körskador vid avlägg förutsatt att dessa inte orsakar slamtransport till vattendrag eller sjö. Skogsbruket anser att även mindre allvarliga körskador bör undvikas.

För att kunna utföra körning enligt denna miljöpolicy förutsätts att det inom respektive organisation finns en tydlig och genomtänkt strategi för hur körskador ska förhindras. En sådan strategi bör implementeras på alla nivåer i organisationen. God planering är en grundförutsättning för att minska miljöpåverkan av körning, liksom av andra skogliga åtgärder.

Skogsmaskinförarna spelar naturligtvis också en viktig roll eftersom de utför själva körningen, men skogsmaskinförarnas arbete kan ses som den sista länken i en kedja av beslut och processer, som avgör om en avverkning blir miljömässigt lyckad eller inte. Hur körskador ska förebyggas och eventuellt åtgärdas måste finnas med vid t ex upphandling och planering och kommuniceras i det dagliga arbetet.

Ladda ner publikation

Ladda ner Branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark (pdf)

Beställ publikation

Förvaltningen av denna policy har 2015 övergått till målbildsförvaltningen. Läs mer om målbilder för god miljöhänsyn här

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09

Relaterade länkar

2012 / Miljö / Publikation / Skog