Utbildning, forskning och innovation för konkurrenskraft. Slutrapport: Industrins offert till Sverige

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-10
En rapport om hur samarbete kring industrins utvecklingsbehov skapar resultat. Rapporten utkom 2010.

2004 tog Industrikommittén initiativ till Industrins offert. Med denna offert inbjöds regeringen till en dialog och ett gemensamt arbete med industrins parter kring åtgärder inom forskning, utbildning och innovation, med syftet att stärka industrins långsiktiga konkurrenskraft. Denna rapport summerar arbetet med Industrins offert och de resultat som uppnåtts. Avslutningsvis presenteras även ett antal förslag kring hur Industrikommittén vill gå vidare för att ytterligare förbättra förutsättningarna inom de aktuella områdena.

Den socialdemokratiska regeringen svarade omedelbart positivt på Industrikommitténs inbjudan och det gemensamma arbetet inleddes i slutet av 2004. Efter regeringsskiftet 2006 fortsatte arbetet tillsammans med den borgerliga alliansregeringen. Under arbetets gång har regelbundna samtal och möten mellan industrins parter och regeringen genomförts kring behovet av insatser för att stärka industrirelevant forskning, utbildning och innovation i linje med offertens problembeskrivning och förslag.

De sex områden som Industrikommittén angav i den ursprungliga offerten var:
• Strategiska forskningssatsningar för industrin
• Konkurrenskraftiga industriforskningsinstitut
• Ökad rörlighet mellan högskola, institut och näringsliv
• Internationellt konkurrenskraftiga ingenjörsutbildningar
• Förstärkt yrkesutbildning – Teknikcollege
• Innovationer i nya och växande företag

Industrikommittén har för vart och ett av offertens olika områden organiserat arbetsgrupper vars uppgift varit att driva på och, tillsammans med andra aktörer, försöka åstadkomma konkreta framsteg inom respektive område. Det gemensamma arbetet och ansvarstagandet mellan regeringen, industrin och övriga intressenter har uppnått resultat som är till betydande nytta för industrin och för hela samhället.

Beställ rapport

Beställ "Utbildning, forskning och innovation för konkurrenskraft"

Läs rapport

Ladda ner "Utbildning, forskning och innovation för konkurrenskraft" som pdf