Strategiska FoU-program 2009 - Industrin viktig för strategiska forskningssatsningar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-13
Industrin viktig för strategiska forskningssatsningar

Industrin har under lång tid samarbetat inom strategiskt viktiga branscher med olika forskningsfinansiärer och forskningsansvariga myndigheter. Samarbetet har innefattat medfinansiering och ett inflytande över forskningsinriktningen i första hand på programnivå. Inom vissa områden finns idag etablerade program som är mycket framgångsrika och som vi anser angelägna att ge en fortsättning och en långsiktig finansiering.

I denna promemoria beskrivs de former för industrinära strategisk forskning som nu finns i det svenska FoU-systemet efter riksdagens beslut i januari 2009 om forskningspolitiken och Industrikommitténs förslag om hur sådan forskning kan stärkas ytterligare.

Industrikommittén föreslår att:
• de forskningsfinansierande myndigheterna – i första hand VINNOVA och Energimyndigheten – i samråd med industrin tar fram förslag till samfinansierade industristrategiska FoU-program. Industrikommittén har för avsikt att initiera en sådan process.

• att en samverkan utvecklas mellan industrin och forskningsfinansiärer, högskolan och forskningsinstitut kring de av regeringen i forskningspropositionen initierade strategiska forskningsprogrammen/projekten. Industrikommittén avser även att etablera en dialog med forskningsfinansiärerna kring uppföljning och utvärdering av de strategiska forskningsprogrammen. Detta bör ske genom direkta företagskontakter och företagsnätverk.

• gemensamma resurser riktas mot förstärkt samarbete med EU:s ramprogram för forskning, bl.a. genom att bidra till att svenska

Beställ publikation

Beställ "Strategiska FoU-program 2009"

Läs publikation

Ladda ner "Strategiska FoU-program 2009" som pdf