Hur kan forskningssamarbetet mellan stat och industri utvecklas?

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-22
Det svenska innovationssystemet kännetecknas bland annat av en stark exportindustri och FoU-investeringar som domineras av stora multinationella företag. Den ökade globaliseringen gör att konkurrensen mellan länders FoU-system hårdnar. Det är mot den bakgrunden det svenska FoU-systemet ska utformas.

För att attrahera företagens FoU-investeringar krävs medvetna och kraftfulla FoU-satsningar från statens sida. Möjligheten till kunskapsutbyte med den offentligt finansierade forskningen vid universitet, högskolor och forskningsinstitut blir en allt viktigare framtidsfråga för företagen. Erfarenheten visar att industriinitierade projekt, där forskare från industrin och högskolan samverkar, leder till stärkt konkurrensförmåga baserad på nya resultat och även förstärkt kompetens hos industriföretagen samt akademisk forskning av god kvalitet.

Inom EU går utvecklingen mot att styra forskningen till de områden där industrin ser behov och att i samverkan med akademi och institut samla resurser kring dessa områden. Detta är en strategi för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft och förutsättningarna för att kunna fortsätta bedriva FoU-intensiv verksamhet i Europa.

Det finns stora fördelar med att utforma det svenska FoU-systemet på ett motsvarande sätt, det vill säga med en stark roll för industrin att leda FoU-program där resurser från industri, akademi och institut samlas till en kritisk och konkurrenskraftig nivå. Det förbättrar förutsättningarna för svensk medverkan i EU:s ramprogram för FoU och är också viktigt för att bevara Sveriges attraktionskraft för företagens FoUinvesteringar.

Genom satsningar på forskning inom strategiskt viktiga områden ökar företagens intresse för Sverige som ett attraktivt land för deras FoU-verksamhet

Beställ publikation

Beställ "Hur kan forskningssamarbetet mellan stat och industri utvecklas?"

Läs publikation

Ladda ner "Hur kan forskningssamarbetet mellan stat och industri utvecklas?" som pdf