2001: Skogsindustrin i forskningsfronten

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-02-22
Denna skrift är utgiven av Skogsindustriernas Forskningskommitté i december 2001

Det är inom bioteknik, materialteknik och IT som den mest dynamiska forskningen sker idag.

”I det nya århundradet kommer informations- och kommunikationstekniken att förändra vår ekonomi och vårt samhälle radikalt…På materialområdet är målet att utveckla intelligenta material med högt förädlingsvärde... Den potentiella marknaden för sådana material uppgår till tiotals miljarder euro.” EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskningen 2002-2006

Områden som också prioriterasav den svenska regeringen
”Bioteknikområdet är av central betydelse för framtida innovationer… (och) har en stor potential för förnyelse och tillväxt inom skiftande områden som … livsmedelsindustri och skogsindustri. … VINNOVA bör i samverkan med andra aktörer under 2002 ta fram en strategi för FoU inom området IT-användning och tillämpning för att stärka svenskt näringsliv … Materialteknik är ett område med stor framtida potential … och det kan förutses att många produkter kommer att baseras på biomaterial. …” Regeringens Innovationsproposition, 2001

Den svenska skogsindustriforskningen ligger i täten
”Forskningen och utbildningen är i världsklass och har varit av stor betydelse för den svenska skogsnäringens konkurrenskraft. Att bibehålla ett starkt kunskapsförsörjningssystem och därmed en stark skogsnäring är ett nationellt intresse.” Regeringens PROMIS-utredning, 2000

Det är när forskningens resultat möter marknadens krav som industrins konkurrenskraft stärks
”Forskningens fokus måste komma närmare produkterna, marknaden och kunderna… Dynamiska forskningsområden som till exempel bioteknik och IT kan generera stora utvecklingsmöjligheter när resultaten appliceras inom skogsindustrin.” Skogsindustriernas forskningspolicy, 2000

Läs publikationen

Ladda ner skriften som pdf

Twitter Facebook LinkedIn

Relaterade länkar

2001 / Forskning och Utveckling / Publikation