Sveriges utbyggnad av kraftvärme till 2020 – med fokus på elcertifikatsystemets effekter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-02-19
I och med utgången av 2012 kommer ett stort antal kraftvärmeanläggningar att fasas ut ur elcertifikatsystemet. Det har funnits en betydande osäkerhet om vad som kommer att hända med denna produktionskapacitet. Den utförda undersökningen visar på planer för framtida kraftvärmeproduktion i fjärrvärmesystem och skogsindustri till 2020.

Undersökningen visar sammanfattningsvis:

Kraftvärmeproduktion i fjärrvärmesystem
• Bland de anläggningar som fasas ut ur elcertifikatsystemet har 36 anläggningar svarat att de kommer köra anläggningen som tidigare. En del kommer också att användas som reservanläggningar. Bara ett fåtal anläggningar kommer att avvecklas helt.

• Några stora anläggningar som fasas ut ur elcertifikatsystemet kommer att avvecklas under perioden och därför sker en betydande avveckling av produktion. Neddragningen av produktion i befintliga anläggningar förväntas bli 3,1 TWh till 2020. Av denna produktion har 2 TWh tidigare varit elcertifiaktberättigad.

• Samtidigt sker stora investeringar i nya anläggningar. Totalt investeras 29,4 miljarder i ny elproduktion, främst åren 2012 – 2016, med en samlad tillkommande effekt på drygt 600 MW. Produktionen i dessa anläggningar ger ett tillskott på 4,6 TWh.

• Netto tillkommer alltså 1,5 TWh elproduktion inom kraftvärmen i fjärrvärmesystemen fram till 2020.

• Den tillkommande produktionen sker så gott som uteslutande med biobränslen och avfall, medan produktionen med fossila bränslen och torv förväntas minska.

• Utvidgningen av elcertifikatsmarknaden till att även omfatta Norge har inte påverkat företagens planer. Kraftvärmeproduktion i skogsindustrin.

• Produktionen fortsätter i stort sett oförändrat i de befintliga anläggningarna, även efter att en stor del av dessa fasats ut ur elcertifikatsystemet i slutet av 2012.

• Ett antal utbyggnader genomförs som ger en ökad elproduktion på cirka 1,5 TWh.

• Användningen av fossila bränslen minskar ytterligare från dagens låga nivå – från 4 procent till 1,4 procent av den totala bränsleanvändningen.

Den totala elproduktionen från kraftvärmeanläggningar i skogsindustrin och i fjärrvärmesystemen ökar med knappt 3 TWh, från 18 TWh 2010 till 21 TWh 2020. Nästan alla de utbyggnader som rapporteras i undersökningen sker under perioden fram till 2016. Totalt räknar företagen med att investera 33,4 miljarder kronor i utökad elproduktion. Av investeringarna sker 29,4 miljarder i kraftvärmeverk i fjärrvärmesektorn och 4 miljarder i skogsindustrin. 

Ladda ner publikation

Ladda ner Sveriges utbyggnad av kraftvärme till 2020 som pdf

Beställ publikation

Beställ Sveriges utbyggnad av kraftvärme till 2020

Twitter Facebook LinkedIn