Energiförbrukning i massa- och pappersindustrin 2011

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-07
Rapport från undersökning av specifik bränsle- och kraftförbrukning för olika massa- och pappersslag samt totalt för branschen, utförd av Rolf Wiberg och Magnus Forslund, ÅF-Industry på uppdrag av Skogsindustriernas Miljö- och Energikommitté.

Skogsindustriernas Miljö- och Energikommitté har för åttonde gången genomfört en studie av massa- och pappersindustrins energiförbrukning. Föreliggande rapport redovisar branschens energiförbrukning år 2011. Undersökningen är en upprepning av de studier som har genomförts för åren 1973, 1979, 1984, 1988, 1994, 2000 och 2007. Under de sju först valda åren har branschens kapacitetsutnyttjande varit högt.

Under nuvarande års enkät har produktionen dock varit något lägre än tidigare år. Detta hänger samman med vikande konjunktur och även ett antal nedläggningar inom branschen. Att detta år ändå valdes för uppföljning beror på att den svenska skogsindustrin inom ramen för Skogsindustrierna har antagit ett antal hållbarhetsmål för branschen. Dessa mål måste följas upp och därför har beslut fattats att göra en energienkät vart fjärde år fram till 2020. I rapporten redovisas såväl den totala som den specifika (per ton) förbrukningen av olika energislag vid tillverkning av olika kvaliteter massa och papper. Energikostnaden är en betydande kostnadspost vid tillverkning av massa- och papper, därför pågår ständigt arbete med att utnyttja energin effektivare. Det sker genom trimningar i våra befintliga anläggningar, men de stora stegen tas framför allt i samband med större ombyggnader eller nybyggnation.

Branschföretagen har kraftigt minskat förbrukningen av olja, som nu svarar för endast 7 % av det totala bränslebehovet. Utsläppen av fossil koldioxid från processen har därigenom också reducerats och kommer att fortsätta minska i takt med att branschen ytterligare ersätter fossila bränslen med biobränslen. Oljan har ersatts av interna biobränslen som bark och returlutar. Modern teknik har inneburit en både utökad och effektivare användning av biobränsle. Behovet av elenergi har minskat något och den interna elproduktionen genom mottryckkraft har ökat med drygt 8%. Så gott som samtliga anläggningar deltar i det pågående statliga programmet för energieffektivisering (PFE). Åtgärderna inom ramen för programmet leder till minskat elbehov.

Långsiktigt ökande efterfrågan på branschens produkter innebär att den svenska produktionen av papper kan väntas öka och därmed även behovet av energi. En av branschens viktigaste frågor är hur den fortsatta framtida energitillförseln, särskilt av elenergi, kan säkras till konkurrenskraftiga priser.

Det är vår övertygelse att de nu framlagda resultaten inspirerar våra tekniker till ytterligare insatser för att både miljömässigt och ekonomiskt effektivisera energianvändningen i branschen. Målsättningen är klar: De svenska anläggningarna ska till år 2020 vara 15 % energieffektivare, och producera 2 TWh mer el genom mottryckskraft jämfört med år 2007.

Stockholm i juni 2012, Skogsindustriernas Miljö- och Energikommitté
Göran Lindqvist
Ordförande

Läs rapport

Ladda ner "Energiförbrukning i massa- och pappersindustrin 2011" som pdf

Twitter Facebook LinkedIn

Relaterade länkar

2011 / Energi / Publikation