Energiförbrukning i massa- och pappersindustrin 2007

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-10
Rapport från undersökning av specifik bränsle- och kraftförbrukning för olika massa- och pappersslag samt totalt för branschen, utförd av Rolf Wiberg, ÅF-Process på uppdrag av Skogsindustriernas Miljö- och Energikommitté.

Skogsindustriernas Miljö- och Energikommitté har för sjunde gången genomfört en studie av massa- och pappersindustrins energiförbrukning. Föreliggande rapport redovisar branschens energiförbrukning år 2007. Undersökningen är en upprepning av de studier som har genomförts för åren 1973, 1979, 1984, 1988, 1994 och 2000. Under de valda åren har branschens kapacitetsutnyttjande varit högt. Resultaten blir därmed jämförbara.

I rapporten redovisas såväl den totala som den specifika (per ton) förbrukningen av olika energislag vid tillverkning av olika kvaliteter massa och papper.

Energikostnaden är en betydande kostnadspost vid tillverkning av massa- och papper. Därför pågår ständigt arbete med att utnyttja energin effektivare. Det sker genom trimningar i våra befintliga anläggningar, men framför allt i samband med större ombyggnader eller nybyggnation.

Branschföretagen har kraftigt minskat förbrukningen av olja, som nu svarar för mindre än 10 % av det totala bränslebehovet. Utsläppen av fossil koldioxid från processen har därigenom också reducerats och kommer att fortsätta minska i takt med att branschen ytterligare ersätter fossila bränslen med biobränslen. Oljan har ersatts av interna biobränslen som bark och returlutar. Modern teknik har inneburit en både utökad och effektivare användning av biobränsle.

Behovet av elenergi har stigit, framförallt beroende på växande pappersproduktion, ökade kvalitetskrav och ökade miljöinsatser. Så gott som samtliga anläggningar deltar i det pågående statliga programmet för energieffektivisering (PFE). Åtgärderna inom ramen för programmet leder till minskat elbehov. Genom investeringar i mottryckskraft har samtidigt den egna produktionen av el ökat.

Långsiktigt ökande efterfrågan på branschens produkter innebär att den svenska produktionen av papper kan väntas öka och därmed behovet av energi. En av branschens viktigaste frågor är hur den fortsatta framtida energitillförseln, särskilt av elenergi, kan säkras till konkurrenskraftiga priser.

Det är vår övertygelse att de nu framlagda resultaten inspirerar våra tekniker till ytterligare insatser för att både miljömässigt och ekonomiskt effektivisera energianvändningen i branschen.

Målsättningen är klar. De svenska anläggningarna skall fortsatt tillhöra världens mest energieffektiva tillverkare av massa och papper.

Stockholm i april 2007
Skogsindustriernas Miljö- och Energikommitté
Johanna Svanberg
ordförande

Beställ rapport

Beställ "Energiförbrukning i massa- och pappersindustrin 2007"

Läs rapport

Ladda ner "Energiförbrukning i massa- och pappersindustrin 2007" som pdf