Allt vi gör blir bioenergi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-09
När skogen används för att producera massa, papper och träprodukter producerar skogsbruket och skogsindustrin samtidigt bioenergi. Restprodukter från skogsbruket används som bränsle i kraftvärmeverken, för att generera biobaserad el och värme. Skogsindustrin utnyttjar de restprodukter som uppstår vid den egna tillverkningen för att göra el, värme och pellets (producerade från sågverkens spån). Denna bioenergi används både i de egna processerna och levereras till kraftvärmeverk och hushåll.

Industrins processer använder ca 60 TWh energi, dessutom går ca 35 TWh skogsbaserade biobränslen till samhället för att göra el och värme. Den största energikällan som kommer ut från skogsindustrin är kanske inte lika självklar. Kartong, papper och träprodukter, innehåller ju också stora mängder bunden bioenergi.

Efter användning (gärna för att ersätta fossilbaserade produkter) och materialåtervinning, kan dessa produkters energiinnehåll slutligen utnyttjas för värme och elproduktion när kraftvärmeverken eldar produkterna som avfall eller returträ.

Totalt sett har skogsindustrins produkter ett energivärde av 110 TWh. En stor del av produkterna exporteras, exportintäkterna är ca 130 miljarder kronor. Efter användning och materialåtervinning kan energivärdet i exporten, ca 85 TWh, utnyttjas som bioenergi i andra länder.

I det svenska kraftvärmesystemet används idag ca 8 TWh biobaserat avfall från skogsindustriprodukter. I takt med att de produkter som hamnar i avloppssystemet energiåtervinns genom t ex. biogasproduktion kommer ännu mer bioenergi med ursprung i skogen att utnyttjas. Skogsindustrin är den enda bransch som med rätta kan säga – Allt vi gör blir bioenergi.

Beställ publikationen

Beställ Allt vi gör bli bioenergi

Ladda ner publikationen

Ladda ner Allt vi gör blir bioenergi

Download It´s all bioenergy - in the end

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Helena-Sjögren.jpg
Helena Sjögren Ansvarig Bioenergi08-762 72 35

Relaterade länkar

2013 / Energi / Publikation