Biodrivmedel från skogen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-04-24
Sveriges riksdag har antagit den långsiktiga prioriteringen att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta redan år 2030. För att nå detta kommer efterfrågan av biodrivmedel att öka. Utmaningen ligger i att hitta ekonomiskt och miljömässigt hållbara system för utvinning av mer biodrivmedel ur den svenska skogsråvaran. Skogsindustrin, som under mer än hundra år utvecklat och förädlat processer för att skapa så mycket nytta som möjligt av skogen, ser nu möjligheter att öka den framtida produktionen av biodrivmedel.

I sökandet efter förnybara alternativ till cement, plast och glas faller valet redan idag oftast på trä, papper och kartong – material med starka klimatprestanda. Sedan länge levereras dessutom biobränslen, värme och el till omgivande samhällen. Nu sker en intressant utveckling inom biodrivmedel med skogsnäringens restprodukter som råvarubas. Här vill Skogsindustriernas medlemsföretag spela en aktiv roll för att bidra till en snabbare övergång till fossilfria drivmedel.

Systemen finns redan
Skogen är en förnybar, men också begränsad råvara som därför måste användas resurseffektivt. Skogsindustrin har anläggningar och infrastruktur som ser till att få fram råvaran från skogen för vidareförädling till produkter. Att bygga vidare på dessa system för att utvinna mer av skogsråvaran är effektivt sett till såväl resurser, som klimat och ekonomi.

Få ut maximalt värde av varje träd
Genom att i varje skede använda vedråvaran där den genererar störst värde och att använda fibern så många gånger som möjligt i återvinningssystemen, innan den blir bioenergi, maximeras värdeskapandet. Med effektivare utnyttjande av skogsresursen, industrins rest- och biprodukter samt biobaserat avfall kan vi öka råvarubasen för biodrivmedelsproduktion.

Vi måste tänka långsiktigt
För att driva fram den nya tekniken till full skala och kommersialisering krävs någon form av riktad insats från staten. Denna insats kan ske genom till exempel investeringsstöd, marknadsbaserade styrmedel eller liknande. Men eftersom vinstmarginalerna är låga kan en förändring av politik och regelverk leda till att produktion och processer snabbt blir olönsamma. Därför behövs en långsiktig, blocköverskridande politik.

Analys en självklarhet
Statliga riktade insatser i form av stödsystem och styrmedel riskerar att ge stora effekter i befintliga system. Därför måste konsekvenserna av sådana styrmedel noga analyseras före införande. Hur kommer de till exempel att påverka miljön, kostnaderna för konsumenterna och konkurrenskraften hos de företag som arbetar med skog och biodrivmedel idag?

Beställ publikation

Beställ broschyren i tryckt format

Ladda ner publikation

Ladda ner broschyren som pdf

 

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Helena-Sjögren.jpg
Helena Sjögren Ansvarig Bioenergi08-762 72 35

Beställ publikation

Beställ broschyren i tryckt format

Ladda ner publikation

Ladda ner broschyren som pdf