Verksamhetsberättelse 2011

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-04-13
Skogsindustriernas verksamhetsberättelse och årsredovisning släpps i samband med styrelsens årsmöte under Skogsnäringsveckan varje år. Du hittar den senaste verksamhetsberättelsen nedan.

Förord

2011 var ett år som präglades av stora globala, ekonomiska utmaningar och en fortsatt svag byggmarknad på viktiga exportmarknader. Återhämtningen efter den ekonomiska krisen 2008-2009 bröts och både produktion och export av skogsindustriprodukter bromsade successivt in under året. Detta medförde produktionsinskränkningar i branschen.

Under första halvåret stod oroligheterna i Nordafrika och jordbävningen i Japan i fokus. Det skulle dock visa sig att de mer bestående återverkningarna på exporten av sågade trävaror till dessa regioner var marginella.

På Skogsnäringsveckan 2011 lanserade landsbygdsminister Eskil Erlandsson Skogsriket med målet att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skogen och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och i småortssverige. Under året har målen preciserats ytterligare och Skogsindustrierna har deltagit i dialoger och hearings arrangerade av departementet med syfte att bistå i arbetet med att forma aktiviteterna kring initiativet.

Under sommaren förvärrades den ekonomiska krisen i Europa och när avtalsrörelsen startade i oktober var det under mycket instabila ekonomiska förhållanden utifrån ett marknadsperspektiv. I maj hade Pappers beslutat sig för att ställa sig utanför det nya Industriavtalet. Förhandlingarna inom ramen för Industriavtalet startade i oktober. Parallellt fördes förhandlingar med Pappers. Den 12 december träffades avtal med industrins parter på nivån 3 procent över 14 månader. En vecka senare slöts avtal med Pappers på samma nivå. Nivåerna var på bristningsgränsen vilket vi också var väldigt tydliga med i våra kommentarer såväl internt som externt.

Under året tillsattes Miljömålsberedningen med uppdraget att lämna förslag till åtgärder och styrmedel som behövs för att miljökvalitetsmålen ska nås. Uppdraget berör många områden som är av betydelse för Skogsindustrierna och vi har varit mycket aktiva i när det gäller att ta fram förslag till Naturvårdsverket i deras arbete med hur preciseringarna av miljökvalitetsmålen ska formas.

Frågan om svavelhalter i fartygsbränsle är en fortsatt högt prioriterad fråga. Arbetet har till stor del varit inriktat på att, tillsammans med andra svenska och europeiska aktörer, uppnå ett brett europeiskt stöd att skjuta på införandet av 0,1 viktprocent svavel i marint bränsle via IMO och i EU.

Den verksamhet inom Skogsindustrierna som marknadsför sågade trävaror fick under 2011 ett nytt namn och ansikte – Svenskt Trä. Under detta varumärke samlades alla aktiviteter för att ge verksamheten en tydlig avsändare.

Magnus Hall, ordförande & Marie S. Arwidson, vd

Ladda ner verksamhetsberättelsen (pdf)
Beställ verksamhetsberättelsen i tryckt format