Skogsindustriernas årsskrift 2006 - utgiven 2007

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-13
Med skogen växer Sverige.

Under året som gått har den svenska skogen vuxit med cirka 100 miljoner kubikmeter. Skogsindustriföretagen har dragit in 123 miljarder kronor i exportintäkter till landet. Drygt 180 000 personer har sysselsatts, direkt och indirekt. Mer än nio miljarder kronor har investeras i de svenska fabrikerna.

Branschens bidrag till landets ekonomi är alltså betydande och skogsnäringen bidrar också i hög grad till en hållbar samhällsutveckling, se sid 4–5. Ändå kan skogen ge mer. I den skogspolitiska utredningen, som blev klar hösten 2006, konstateras att virkesproduktionen kan öka med 25–50 procent, med redan etablerade metoder och högt ställda miljökrav. Och i den forskningsagenda (NRA) som presenterades något senare på året visas att industrins utvecklingspotential är stor: ”Vägen framåt för svensk skogsnäring ligger i en utveckling mot produkter med högre förädlingsvärde och i att finna nya affärsmöjligheter baserade på skogen som resurs”.

Men samtidigt är utmaningarna större än någonsin. På den globala arenan är konkurrensen från länder med mer snabbväxande råvara och betydligt lägre kostnader starkare än någonsin tidigare. Och på hemmaplan pressas den svenska industrin av stigande elpriser, ökad inhemsk konkurrens om råvaran och hot om fördyrade transporter.

Energin, råvaran, och transporterna är de för skogsindustriföretagen avgörande kostnaderna. Det är också på dessa områden som Skogsindustrierna fokuserat sitt näringspolitiska arbete under 2006. Dessa kärnfrågor och de övriga näringspolitiska branschfrågorna kommenteras mer utförligt i de följande avsnitten i den här årsskriften. Där rapporterar vi också om Skogsindustriernas viktiga arbete med arbetsgivarfrågorna – avtal, arbetsmiljö, kompetensutveckling m.m. – samt de marknadsföringsaktiviteter som görs för trä och träprodukter, såväl i Sverige som utomlands.

Under 2006 har Skogsindustrierna intensifierat sitt arbete på flera områden. Aktiviteterna för att till politiker, opinionsbildare och allmänhet föra ut branschens budskap och påverka de viktiga besluten har trappats upp. Målet är att långsiktigt stärka medlemsföretagens konkurrenskraft – och att branschen även i framtiden ska ge ett väsentligt bidrag till en hållbar samhällsutveckling, såväl vad gäller ekonomi, miljö som sociala aspekter och till en lösning av klimatfrågan.

Få andra branscher har så goda möjligheter till detta. Kan svensk skogsindustri fortsatt ha tillgång till energi, råvara och transporter till konkurrenskraftiga kostnader kan branschen behålla sin internationella tätposition. Då kan Sverige fortsätta att växa med sin skog och sin skogsindustri.

Läs publikation

Ladda ner skriften

Läs publikation

Ladda ner skriften

Relaterade länkar

2007 / Om Skogsindustrierna / Publikation