Skogsindustriernas årsskrift 2010 - skogsindustrin som tillväxtmotor

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-02-20
Efter en djup internationell ekonomisk kris och lågkonjunktur, med kraftigt minskad efterfrågan som följd, blev 2010 ett återhämtningsår för svensk skogsindustri. Totalt ökade värdet av den svenska skogsindustriexporten med fem procent jämfört med 2009, men produktion och leveranser har fortfarande inte nått de nivåer som gällde före krisen. Skogsindustrin klarade lågkonjunkturen bättre än andra exportnäringar, vilket hade stor betydelse för sysselsättningen i de delar av landet där skogsnäringen är den dominerande arbetsgivaren.

Klimatfrågan har gjort att skogsindustrin stärkt sin ställning. Det finns en växande insikt om skogens betydelse för klimatet och att krafttag behövs för att stoppa växthuseffekten. Denna insikt gör att intresset för produkter som bygger på förnybar skogsråvara, som trä och papper, ökar runt om i världen. Samtidigt var 2010 ett år fyllt av utmaningar. En av dessa var den stärkta kronkursen, som ledde till att svenska skogsprodukter blev dyrare utomlands. En annan var avtalsrörelsen, som i ett känsligt läge ledde till strejk och övertidsblockad med produktionsbortfall som följd. Drygt en tredjedel av pappersproduktionen och en fjärdedel av massaproduktionen förlorades under den pågående konflikten.

Motsvarande en halv miljard kronor i exportintäkter förlorades, men trots konflikten överskred inte löneökningarna det ”märke” som satts upp inom Industriavtalets ram. Sammantaget innebar utmaningarna 2010 att svenska sågverk tappade en del av de marknadsandelar som togs under lågkonjunkturen, trots att efterfrågan av trävaror utvecklades svagt positivt. Pappersproduktionen steg men med en ökningstakt som var lägre än i konkurrentländerna.

Infrastrukturen var under 2010 ett återkommande problem som kulminerade med vinterkaos för tågtrafik och sjöfart. Framgent finns även andra utmaningar för transportinfrastrukturen. Störst är hotbilden för sjöfarten som väntas få kraftigt höjda kostnader på grund av nya hårda krav på fartygsbränsles svavelinnehåll. Svensk industris konkurrenskraft hotas när man förutser 35 gånger hårdare regler jämfört med södra Europa och övriga världen.

Inför 2011 tyder mycket på att världsekonomin återhämtar sig vilket inverkar positivt på efterfrågan på skogsprodukter. Men det saknas inte hotbilder – politiska oroligheter i Nordafrika och Mellanöstern kan påverka exporten, liksom skuldkriser i viktiga europeiska exportländer. Svensk skogsindustri har stor potential när efterfrågan ökar, men om vi ska kunna behålla en ledande roll krävs långsiktiga satsningar på forskning, hållbar energiproduktion och infrastruktur.

Syftet med denna rapport är att berätta om skogsindustrins utveckling under 2010 och allt spännande som är på gång. Vi vill peka på samhällsförändringar och utmaningar. Om rätt förutsättningar ges är vi övertygade om att skogsindustrin kommer att förbli en av de viktigaste svenska exportnäringarna.

Magnus Hall, ordförande och Marie S. Arwidson, vd.

Läs publikation

Ladda ner Skogsindustriernas årsskrift 2010 som pdf

Beställ publikation

Beställ Skogsindustriernas årsskrift 2010

Twitter Facebook LinkedIn