Skogsindustrin - en naturlig del av Sverige. Hållbarhetsskrift 2006-2007.

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-02-20
Skogsindustrin har en nyckelroll. Skog, trä, papper och bioenergi har en nyckelroll i ett samhälle som bygger på hållbar utveckling.

Aldrig förr har skogsnäringen stått så tydligt i fokus för samtalen om de stora framtidsfrågorna. De utmaningar som diskuteras är betydande; istället för att förbruka jordens resurser måste vi använda förnybara råvaror. Fossila bränslen måste fasas ut och människors konsumtion måste i högre grad styras av hänsyn till miljö och klimat.

Skogsindustrin använder förnybar råvara och tillverkar återvinningsbara och klimatvänliga produkter. Dessutom lagras kol i skogen och i produkterna. Skogen och produkter baserade på skogsråvara är på så sätt en del av lösningen på klimatfrågan.

Stora utmaningar

För svensk skogsindustri är hållbar utveckling en tydligt utstakad färdväg. I debatten ligger fokus nu på frågorna om miljö och klimat, men hållbar utveckling omfattar i lika hög grad de ekonomiska och sociala aspekterna. Skogsindustrins arbete med hållbarhetsfrågorna har kommit en god bit på väg, men stora utmaningar återstår och arbetet drivs vidare. Hållbar utveckling är inget slutmål, utan en ständigt pågående process.

Konkreta mål

I den här rapporten ”Skogsindustrin – en naturlig del av Sverige” gör branschen en bred redovisning av sitt arbete med hållbarhetsfrågorna, och sätter även upp konkreta mål. De flesta av våra medlemsföretag har dessutom egna hållbarhetsmål, men vi tror att det finns ett stort värde i att komplettera dessa med ett antal branschgemensamma och mer övergripande målsättningar. Vi vill visa att branschen vill flytta fram positionerna med hjälp av mätbara mål för de svenska verksamheterna, se sammanställningen på sid 44.

Miljö och klimat

Att ta tillvara den stora tillväxtpotential som finns i skogarna – och samtidigt slå vakt om den biologiska mångfalden – blir en stor utmaning inom miljö- och klimatområdet. Svenskt skogsbruk hör till de ledande i världen när det gäller att kombinera effektiv virkesproduktion med högt ställda naturvårdskrav. I fabrikernas tillverkningsprocesser har storstädningen på miljöområdet för länge sedan genomförts, men arbetet med till exempel energieffektivisering kan drivas längre.

Skogsindustrin har en nollvision för användningen av fossila bränslen i tillverkningsprocessen. Även inom transportområdet finns potential att göra betydande förbättringar.

Socialt ansvar

Skogsindustrierna bedriver, i samverkan med de fackliga organisationerna, ett högprioriterat arbete med frågorna om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Resultaten är positiva, men inte tillräckliga inom alla områden. När det gäller personalens kompetensutveckling finns ett partsgemensamt arbete som ger goda resultat.

Ekonomi

Lönsamma och livskraftiga företag är en grundförutsättning för att arbetet med hållbar utveckling ska kunna genomföras. Konkurrensen från länder med låga löne-, energi- och råvarukostnader har skärpts och svensk industri måste genomföra strukturrationaliseringar och personalminskningar för att försvara sin konkurrenskraft. Medlemsföretagen har egna riktlinjer för hur sådana åtgärder ska genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Forskning och framtid

Svensk skogsindustriell forskning har länge hållit världsklass och insatserna fokuseras nu ännu mer på de strategiskt mest viktiga områdena. Den svenska industrin är också drivande i branschens europeiska forskningssamarbete. Visionen är att ”Europas skogsnäring år 2030 har en nyckelroll i ett uthålligt samhälle”, se nedan.

Den svenska skogen ger oss fantastiska möjligheter som måste tas tillvara. Vi har en skogsnäring som inte bara är bra för Sveriges ekonomi utan också för utvecklingen av ett hållbart samhälle och för klimatet!

        Christer Ågren                                 Marie S. Arwidson
ordförande Skogsindustrierna           vd Skogsindustrierna

Läs publikation

Ladda ner skriften

Beställ publikationen

Gå till beställningformuläret

Läs publikation

Ladda ner skriften

Beställ publikationen

Gå till beställningformuläret

Relaterade länkar

2008 / Hållbarhet / Publikation