Skogsindustriernas årsskrift 2012

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-04-18
Skogsindustriernas årsskrift släpps i samband med styrelsens årsmöte under Skogsnäringsveckan varje år.

Förord

År 2012 blev ett tufft år för skogsindustrin, liksom för den övriga industrin. Den ekonomiska krisen i Europa – i kombination med en snabbt stigande kronkurs – satte sina spår. Branschens exportvärde föll med drygt fyra procent. Naturligtvis fanns positiva undantag, men generellt var lönsamheten svag. Under året lades två pappersbruk och sju sågverk ned eller varslade om nedläggning.

För att stärka konkurrenskraften har företagen vidtagit nödvändiga åtgärder i form av rationaliseringar och också genom att nya marknader har bearbetats. Exporten till tillväxtmarknader utanför EU visar goda tillväxttal.

Sedan hösten 2012 ingår Skogsindustriernas arbetsgivardel i Industriarbetsgivarna, som är en ny arbetsgivarorganisation för den samlade svenska basindustrin. Vi är övertygade om att detta kommer att stärka medlemsföretagens långsiktiga konkurrenskraft.

Motorn i en hållbar bioekonomi
Den ekonomiska krisen är på intet sätt över, men i ett större perspektiv är utsikterna mycket positiva. Insikten om att de stora samhällsutmaningarna, som miljö- och klimathot, bara kan mötas med förnybara råvaror och hållbara produkter har aldrig varit större. Skogsindustrin är en del av lösningen – och den lösningen öppnar nya affärsmöjligheter.

I november 2012 överlämnade Skogsindustrierna sin nya hållbarhetsskrift till näringsministern. Händelsen fick stor uppmärksamhet eftersom branschen då kunde presentera en hel färdplan mot en hållbar bioekonomi med skogsindustrin som motor. Ett budskap var att branschen behöver politikernas stöd för att den nödvändiga omställningen ska kunna genomföras. Det gäller till exempel möjligheterna till ökad tillväxt och uttag av råvara från skogen samt en överenskommelse om en långsiktig energipolitik.

Kilometerskatt, bristfällig kapacitet på järnvägarna och svavelregler för sjöfarten togs som exempel på kontraproduktiva förslag och beslut. Skogsindustrins roll i bioekonomin gick också som en ”grön tråd” genom Skogsnäringsveckan, Almedalsveckan och flera andra evenemang. Bland mycket annat lyfte Svenskt Trä på ett slagkraftigt sätt fram det industriella träbyggandets klimatmässiga fördelar, vilket också manifesterats i den framgångsrika satsningen Trästad 2012.

Forskning, utveckling och innovation
En betydelsefull framgång under året var att regeringen valde ut skogsnäringen som en av tre prioriterade sektorer för kommande miljardsatsningar på forskning och utveckling. Tillsammans med den nya svenska forskningsagendan NRA, den europeiska teknikplattformen FTP och EU:s ramprogram Horizon 2020 finns nu en stark plattform att ta avstamp ifrån.

Forskning, utveckling och innovation kommer att vara avgörande framgångsfaktorer i den nya bioekonomin – en hållbar samhällsekonomi där skogsnäringen spelar nyckelrollen.

Ulf Larsson, ordförande & Marie S. Arwidson, vd

Beställ publikation

Beställ Skogsindustriernas årsskrift 2012 i tryckt format

Ladda ner publikation

Ladda ner Skogsindustriernas årsskrift 2012 som pdf

Twitter Facebook LinkedIn