5.5 Handlingsplan

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Era gruppdiskussioner mynnar ut i att du som handledare vaskar fram det centrala i varje diskussion. Tillsammans formulerar ni förslag till åtgärder som du för in i handlingsplanen.


Försök att samla ihop förslagen till åtgärdspaket som hänger ihop. Dessa kan sedan delas upp i mindre steg i handlingsplanen. På så sätt minskas tröskeln för att saker skall hända. Att sätta ut tid och ansvarig person ökar chansen att få till ett bra genom­förande. Det är också viktigt att sätta av resurser för att följa upp handlingsplanen. Här ligger nyckeln för att utvecklingskraften skall leva vidare i företaget.

Handlingsplanen syftar till att skapa förändring och utveckling av verksamheten. Det är ett redskap för att öka produktivitet och kundnytta.

Företagsledningen avgör vilka åtgärder som ska genomföras och kan ha synpunkter på vem som är ansvarig. Därför måste ledningen stå bakom prioritering och genomförande av handlingsplanen.

  • Skriv ut