2.6 Vår produktion

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
Våra olika alternativ att producera är vid en första anblick ofta givna. Tittar man närmare finns det alltid stora möjligheter att utveckla sättet vi jobbar på så att vi enklare och effektivare uppnår de resultat vi önskar.

Att utnyttja förutsättningarna i just vår produktion på bästa sätt är viktigt. Att ständigt utveckla arbetssätt och metoder är en inställning som visat sig framgångsrik i många sammanhang. Varan vi producerar är till stor del lik den som producerats under lång tid men tekniken vi har till hjälp att producera med förändras i allt högre takt.

I framtiden kommer vi att ha ännu mer avancerad teknik till hjälp att lösa vår uppgift. De flesta kommer att vara allt mer specialiserade. Hos många kommer nya delar av vidareförädling att komma in i vår produktion. De som utnyttjar de nya möjligheterna bäst och anpassar sig till nya möjligheter kommer att klara sig bäst. Allt är inte heller bara nya maskiner, det viktigaste är hur vi jobbar på ett smart sätt med de förutsättningar vi har.

Figur 1: Diskutera i grupp vad som kännetecknar vårt företag. Skriv gärna in nyckelord bredvid pilen. Du kan hämta hem pilen som en pdf-fil längst till höger på sidan.

Diskutera

Nu skall vi diskutera förutsättningarna för vår produktion och hur vi kan utvecklas.

Exempel på generella frågeställningar för "Vår produktion"

  • Hur kan du bidra till ökat maskinutnyttjande?
  • Vad kan förbättras i vårt sätt att arbeta?
  • Hur kan vi få bättre ordning och reda?
  • Hur jobbar vi med rutiner för säkerhet?
  • Hur kan du bidra till ett bättre flöde?
  • Vad tycker du att förebyggande underhåll är?
  • På vilket sätt är du delaktig vid planering och genomförande av investeringar?
  • Skriv ut