1.2 Frågor och svar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30
 1. Vad är Lyftet? 
   
 2. Till vem vänder sig Lyftet? 
   
 3. Vem är beställare? 
   
 4. Vem är lyftkran? 
   
 5. Vem är handledare? 
   
 6. Vad kan jag som handledare få hjälp med? 
   
 7. Vad kan jag som lyftkran få hjälp med? 
   
 8. Hur delar jag in grupper på företaget? 
   
 9. Inloggning - hur fungerar det? 
   
 10. Hur mycket tid tar Lyftet i anspråk? 
   
 11. Vad kostar Lyftet att genomföra? 
   
 12. Vilka intäkter ger Lyftet? 
   
 13. Hur ska handlingsplanen bli ett levande dokument? 
   
 14. Ska vi börja jobba med Lyftet om vi inte är beredda att förändra något? 
   
 15. Måste alla anställda på företaget involveras? 
   
 16. Kan ett företag använda olika delar av Lyftet utan att ta allt? 
   
 17. Vad kan företagsanpassas och ändras i materialet? 
   
 18. Måste Lyftet genomföras på nätet eller går materialet att få i pappersformat? 
   
 19. Är det möjligt att söka bidrag för att genomföra Lyftet? 
   
 20. Hur förhåller sig Lyftet till Lean production? 
   
 21. Hur är sekretessen på det material jag lägger in företagsspecifikt? 

Vad är Lyftet?
Lyftet är ett verktyg för ständiga förbättringar. Fokus ligger på öka produktiviteten och skapa en bättre förståelse för kundernas behov. Med hjälp av Lyftet ska alla medarbetare engageras i ett positivt förändringsarbete.

Till vem vänder sig Lyftet?
Lyftet vänder sig till alla företag inom den trämekaniska industrin som har ett behov av ett positivt förändringsarbete.  Det fungerar bra både i små och stora företag.

Vem är beställare?
Beställaren av Lyftet är företagsledningen. Beställaren får hjälp med inloggning till Lyftet och övrig information genom att ta kontakt med Skogsindustrierna.

Vem är lyftkran?
Lyftkranen är en anställd på företaget och företagsledningens förlängda arm i Lyftet. Han eller hon bevakar utvecklingsprocessen och ser till att Lyftet anpassas efter lokala förutsättningar. Lyftkranen ser också till så att åtgärder i handlingsplanen genomförs och att dessa följs upp kontinuerligt.

Vem är handledare?
En handledare i Lyftet kan vara anställd av företaget men kan också vara en extern konsult. Handledaren har en viktig roll i jobbet med genomförandet av Lyftet. Han är motorn som för arbetet framåt och den som ska inspirera medarbetarna.

Vad kan jag som handledare få hjälp med?
Under avsnittet ”För handledaren” får du stöd i arbetet med Lyftet. Skogsindustrierna kan också bistå med tips och idéer om hur arbetet kan läggas upp.

Vad kan jag som lyftkran få hjälp med?
Läs gärna under ”För lyftkranen” för mer information. Skogsindustrierna kan förmedla kontakter med andra i branschen för att få idéer på hur man lyckas i rollen som lyftkran.

Hur delar jag in grupper på företaget?
Det finns ingen färdig mall över hur diskussionsgrupper för Lyftet bör skapas. Flexibiliteten är stor och gruppindelningen kan göras efter vilka mål ni jobbar mot. Det går till exempel att sätta samman grupper avdelningsvis eller blanda med medarbetare från olika delar av företaget.

Inloggning - hur funkar det?
Alla undersidor för handledaren kräver särskild inloggning. Varje inloggning kopplas till ett företag. Som handledare kan du skapa företagsanpassade ingresser till texterna och unika frågeställningar. När diskussionerna sedan leder fram till konkreta åtgärdsförslag är handledaren den som för in dessa i handlingsplanen på webben. Denna handlingsplan syns bara för det företag som är inloggat.   Kontakta Skogsindustrierna för att få inloggningsuppgifter.

Hur mycket tid tar Lyftet i anspråk?
Lyftet är flexibelt och anpassningsbart till alla företag inom den trämekaniska industrin. Ni kan anpassa Lyftet till olika upplägg beroende på önskemål och tidsramar. Eftersom Lyftet bygger på att diskussioner leder fram till åtgärder i en handlingsplan genomförs träffar vid flera tillfällen. Erfarenheterna visar att diskussionerna engagerar medarbetarna och har ett stort värde.  Kontakta Skogsindustrierna för att rådgöra om tidsåtgång och ambitionsnivå för ert företag.

Vad kostar Lyftet att genomföra?
Lyftets stödmaterial på webben är kostnadsfritt att använda för alla Skogsindustriernas medlemmar. Alla företag får en unik inloggning till Lyftet som bara de själva kommer åt. Totalkostnaden för att genomföra Lyftet beror på många faktorer, bland annat omfattning och ambitionsnivå.

Vilka intäkter ger Lyftet?
Där Lyftet genomförts har man kunnat se åtgärder som ger snabb återbetalning av projektets kostnader. Gruppdiskussioner engagerar alla medarbetare för att finna goda idéer. Handlingsplanen är till för att genomföra bra förslag.

Hur ska handlingsplanen bli ett levande dokument?
Lyftkranen bevakar att handledaren skriver en handlingsplan i direkt anslutning till gruppdiskussionerna. Lyftkranen är också företagsledningens förlängda arm för att åtgärdsförslagen genomförs och följs upp. Låt handlingsplanen bli en naturlig del i arbetet för ständiga förbättringar på företaget.

Ska vi börja jobba med Lyftet om vi inte är beredda att förändra något?
Nej, då är det bättre att låta bli. För de företag som väljer att genomföra Lyftet är det bra att ha beredskap för att det i gruppdiskussionerna även kan dyka upp besvärliga frågor.

Måste alla anställda på företaget involveras?
Lyftet bygger på att alla anställda engageras i ett positivt förändringsarbete. För att uppnå maximal effekt ska alla involveras, åtminstone i de delar av företaget som är direkt berörda av Lyftet.

Kan ett företag använda olika delar av Lyftet utan att ta allt?
Lyftet har ett flexibelt upplägg och kan liknas vid ett smörgåsbord. Det är fullt möjligt att plocka de avsnitt som känns mest angelägna. Det finns inget facit över hur och i vilken ordning som Lyftet ska göras. Det är upp till varje företag att anpassa materialet efter sina förutsättningar och ambitionsnivå. 

Vad kan företagsanpassas och ändras i materialet?
Handledaren har möjlighet att företagsanpassa Lyftet i stor utsträckning. När handledaren har loggat in går det att anpassa alla ingresser under avsnitten i ”för medarbetaren”. Texterna kan skrivas om och kompletteras efter lokala förutsättningar. Även diskussionsfrågorna i slutet av varje avsnitt kan anpassas eller tas bort. Handlingsplanen är också flexibel där det går att välja på att jobba kvar på webben eller att exportera dokumentet till Excel.

Måste Lyftet genomföras på nätet eller går materialet att få i pappersformat?
Du kan med fördel själv skriva ut alla delar av Lyftet. Du skapar din egen pappersversion genom att välja ”skriv ut” längst ner på valfri webbsida. Du får då upp ett fönster där du väljer vilka olika delar du vill skriva ut. Inkludera gärna försättssidan. Observera att du måste vara inloggad som handledare för att få tillgång till att skriva ut alla delar och de företagsanpassade texterna samt handlingsplanen.

Är det möjligt att söka bidrag för att genomföra Lyftet?
Möjligheten att söka pengar för kompetensutveckling i EU-finansierade projekt varierar. Kontakta gärna Skogsindustrierna för mer information.

Hur förhåller sig Lyftet till Lean production?
Lyftet är inte ett Lean-projekt. Andan i Lyftet är däremot delvis densamma som Lean med ständiga förbättringar. Det går bra att genomföra Lyftet i kombination med, eller som start till, ett Lean-projekt.

Hur är sekretessen på det material jag lägger in företagsspecifikt?
När du som handledare är inloggad på Lyftet kan du göra ändringar i texter och frågeställningar samt skriva in åtgärder i handlingsplanen. Alla dessa uppgifter följer bara er egen inloggning och inget annat företag kommer åt det. Om en handledare jobbar med flera olika företag får han eller hon ett nytt inloggningskonto för varje företag.

 • Skriv ut

Kontaktperson

Mårten Ericsson
Tel: 036-30 32 60