Uppgörelse klar för industrin

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-04-02

Den 2 april 2013 har förbunden inom Industriarbetsgivarna nått en överenskommelse på tre år för perioden 1 april 2013 – 31 mars 2016 med våra motparter. Förhandlingarna inleddes den 19 december 2012 och avslutades under medverkan av de opartiska ordförandena inom ramen för Industriavtalet (omfattar inte Ledarna och Pappers).

Kostnadsramen för avtalsperioden är totalt 6,8 procent. Revisionstidpunkt är den 1 april respektive år. Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart och sista tidpunkt för uppsägning är den 30 september 2014.

Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, vilken är din omedelbara kommentar?
- Vårt fokus är åtgärder för att stärka medlemsföretagens internationella konkurrenskraft. I relation till det är nivån, 6,8 procent på tre år, utmanande, eftersom många företag är mitt inne i en långdragen lågkonjunktur. Nivån är mycket hög i det läge vi befinner oss.

- Med ett treårigt löneavtal så har vi uppnått ett av våra prioriterade mål. I en osäker omvärld så har vi därigenom skapat förutsättningar för en lång planeringshorisont och en möjlighet att utveckla partssamarbetet i branscherna. Det är positivt för företagens förmåga att agera tryggt med förutsägbarhet.

- Vi har accepterat hemställan överenskommelsen eftersom vi är måna om att ta ansvar och komma till avtal och bevara stabiliteten på arbetsmarknaden.

Förutom avtalslängd och lönenivå, vilka faktorer anser du är viktigast för att bidra till företagens konkurrenskraft?
- Överenskommelsen är inte bara lönenivå och avtalsperiod. Vi har även tagit viktiga steg framåt när det gäller exempelvis flexibilitet och flera arbetstidsfrågor. Och det finns väldigt många frågor att jobba vidare med. Att vi nu är överens är bara startskottet för fortsatt samarbete och dialog. I uppgörelsens andemening ligger att samarbeta kring flera frågor som är viktiga för utveckling av jobben och den konkurrensutsatta industrins konkurrenskraft.

Läs mer här

Länk till sidan: