Svavelkraven hotar konkurrenskraften

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-10-27

Trots flera års debatt har regeringen ännu inte lyckats ge besked om hur man ser på de hårda krav som kommer att drabba den svenska industrins transporter. De miljökrav som beslutades av FN:s sjöfartsorgan IMO 2008, innebär att man ställer 35 gånger högre krav på norra Europa jämfört med resten av världen. Vad som nu är aktuellt är att dessa krav kan komma att införas i EU:s lagstiftning och kommer att innebära kraftigt fördyrade transportkostnader för svensk industri.

I höstens budget fastslog regeringen positionen att man vill se så väl ett införande av miljökrav som ett värnande av industrin konkurrenskraft. Hur detta ska ske är emellertid oklart. Så sent som söndagen den 24:e oktober uttalade sig miljöminister Lena Ek i Sveriges Radio Ekot och sade att kraven ska genomföras enligt tidigare tidsplan. Ur industrins perspektiv är detta helt oförenligt med ett bevarande av konkurrenskraften.

Ett återkommande argument i debatten är att svavelutsläppen årligen orsakar 50 000 förtida dödsfall inom EU. Vad som saknas här är ett helhetsperspektiv gällande luftföroreningarna.

Bloggen Miljöfara är en av de röster som granskat argumenten lite djupare och bidrar till en bredare debatt. Från industrins sida är det viktigt att alla aspekter belyses gällande dessa miljökrav och att beslutsfattarna tar hotet mot industrins konkurrenskraft på allvar.  

Länk till sidan: