Skogsindustrin möter svag konjunktur med rationaliseringar och expansion till nya marknader

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-12-07

kvartalsrapport

Exportvärdet för skogsindustriprodukter minskade under årets första tre kvartal. De svenska företagen möter utvecklingen med rationaliseringar och expansion till nya marknader för att stärka konkurrenskraften. Det visar Skogsindustriernas kvartalsrapport.

- Den ekonomiska krisen är en utmaning för branschen, det visar inte minst de varsel och de nedläggningar som aviserats. Företagen vidtar nödvändiga åtgärder, bland annat i form av rationaliseringar. På längre sikt ser det dock ljust ut för skogsindustrin. I framtidens bioekonomi så är skogsindustrin motorn, säger Marie S. Arwidson, vd för Skogsindustrierna.

En svag ekonomi håller tillbaka exporten till huvudmarknaden EU, medan marknader utanför EU upprätthåller den svenska skogsindustrins exportvolymer.

Exportvärdet för skogsindustriprodukter minskade med drygt 3 procent under de första tre kvartalen, med en stark minskning i september. Medelpriset för exporten har gått ned för samtliga produktområden.

Preliminära uppgifter från SCB över antalet anställda 2011 visar en nedgång med drygt 1 procent i sågverks-, massa- och pappersindustrin. Det har hittills under 2012 varit omfattande aviseringar om personalneddragningar, främst till följd av bristande lönsamhet och behov av att sänka kostnader och stärka konkurrenskraften. Under 2012 har två pappersbruk, två pappersmaskiner, en massalinje och sju sågverk lagts ner eller aviserat om nedläggning. Investeringar i skogsindustrin går tillbaka för 2013.

Fortsatt låg konsumtion av sågade trävaror i Europa har mötts med åtgärder som minskad produktion och lagernivåerna är nu låga. Positivt är att byggandet fortsätter uppåt i USA.

Exporten från Sverige av både massa och papper har däremot ökat mätt i volym. Nerpressad pappersproduktion i USA och Europa verkar tillbakahållande på massaleveranserna globalt. Fortsatt stora, men oregelbundna, massaleveranser till Kina ger dock ökade leveranser totalt. Prishöjningar har genomförts på blekt barrsulfatmassa i oktober och november, efter en tidigare nedgång.

Läs kvartalsrapporten här

För mer information, kontakta gärna:
Marianne Svensén, branschekonom Skogsindustrierna, 070-605 99 97
Karin Eriksson, pressansvarig Skogsindustrierna, 070-254 48 49

Länk till sidan: