Skogsindustrierna välkomnar beslut om Nationellt skogsprogram

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-02-27

I dagens regeringsbeslut om etappmål för miljömålet Levande skogar ingår ett Nationellt skogsprogram. Sveriges möjligheter att utveckla en resurseffektiv biobaserad samhällsekonomi baserad på förnybara produkter och energi hänger till stor del ihop med hur den svenska skogen och skogsnäringen utvecklas. Skogsindustrierna välkomnar därför beslutet som skapar förutsättningar för att både genomföra den beslutade skogspolitiken och att utveckla den på ett balanserat sätt.

bild skog

Regeringen föreslår också att ytterligare 350 000 ha skogsmark ska undantas från brukande, ca 150 000 ha genom formellt skydd och ytterligare ca 200 000 ha genom frivilliga insatser av skogsägarna, fram till 2020.
 
Skogsindustrierna anser att regeringen fastnat i en syn att bevarande av biologisk mångfald är beroende av att undanta en viktig nationell resurs som skogen från brukande.
 
— Skötsel, restaurering och nyskapande av naturvärden som bygger på skogsägarens engagemang är en effektivare väg framåt, säger Skogsindustriernas VD Carina Håkansson.

Läs hela pressmeddelandet här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: