Samlad miljöpolicy om körskador på skogsmark

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-02-27

14 företag och organisationer inom skogsbruket står nu samlade bakom en policy för att begränsa allvarliga körskador i skogen. Initiativet är ett led i den långsiktiga satsningen på ett hållbart skogsbruk.

Skogsbrukets vattenråd tillsatte under 2009 en arbetsgrupp från familjeskogsbruket, storskogsbruket, Skogsstyrelsen och forskningen. Målet var att skapa samsyn om vad en körskada är, och hur den på bästa sätt kan undvikas. I en gemensam rapport (Skogforsk nr 731, 2010) finns sammanställt vilka körskador som kan påverka sjöars och vattendrags ekologi negativt. Arbetsgruppen tog också fram ett förslag på god praxis för körning i skogsmark. Förslaget har nu utvecklats till en gemensam policy.

Läs mer och ladda ner policyn...

Länk till sidan: