Pressmeddelande - Svensk skogsindustriexport växte med fem procent till 129 miljarder kronor under 2010

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-03-02

Skogsindustrin återhämtade sig på det hela taget under 2010. God efterfrågan på massa och papper, och ökad produktion i Sverige. Sågverken gynnades av stark hemmamarknad, men tappade marknadsandelar på exporten. En starkare svensk krona, höjda kostnaderna för virkesråvara, energi och kemikalier påverkade de svenska skogsindustriföretagens konkurrenskraft negativt. Detta framgår av Skogsindustriernas kvartalsrapport, som också summerar helåret 2010.

Läs mer här.

Länk till sidan: