Mer än 2,5 miljoner hektar skyddad skog på en webbplats

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-10-17

Sveriges sex största skogsägargrupperingar lanserar en karta med alla sina frivilligt avsatta skogsområden. På kartan www.skyddadskog.se finns dessa frivilliga avsättningar samt alla Sveriges formella avsättningar. Här finns hela 2,5 miljoner hektar skyddad skog samlad på en plats.

Skyddad-skog-webDe svenska skogsägarna bedriver ett hållbart skogsbruk där formella avsättningar, frivilliga avsättningar och naturhänsyn vid åtgärder i skogen tillsammans skall säkra den biologiska mångfalden i skogen.

- Resultatet av det frivilliga skyddet är idag tusentals värdefulla avsatta skogsområden. Dessa områden varierar i storlek mellan ett halvt hektar och tusen hektar, och innefattar urskogsartade skogar med ett stort antal gamla träd och mycket död ved, äldre lövrika skogar, olika typer av sumpskogar men även andra typer av skyddsvärd skog, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Den interaktiva kartan http://www.skyddadskog.se ger dig möjlighet att söka fram information om formella skydd såsom nationalparker, naturreservat och biotopskydd, men även var markägarnas egna skyddade områden – de frivilliga avsättningarna – finns runt om Sverige. Markägarna är Bergvik Skog, Holmen Skog, SCA Skog, Statens Fastighetsverk, Sveaskog och Svenska Kyrkan.

Läs mer här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: