Instuderingsuppgifter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-16

1) Vilken funktion har en sodapanna på en massafabrik?

2) Skriv en reaktionsformel för:

a)  Förbränningen av kol till kolmonoxid.

b)  Natriumsulfat reagerar med kolmonoxid och bildar natriumsulfid och koldioxid.

c)  Natriumsulfat reagerar med vätgas under bildning av natriumsulfid och vatten.

3) Sätt ut oxidationstal på följande föreningar:

a) FeS2           b) FeSO4       c) H2SO4       d) Na2SO4

4) Vilket ämne har reducerats respektive oxiderats i (2a), (2b) och (2c)?

5) Vasas och Mary Rose’s träskrov har båda visat sig innehålla omkring 2 ton svavel i form av elementärt svavel, S. Om 1000 kg svavel i träet förekommer i form av pyrit FeS2, hur mycket svavelsyra (H2SO4 (aq)) skulle då produceras när all pyrit oxiderats fullständigt?

Två reaktionsvägar är vanliga:

 till hydratiserat järn (II)sulfat:

FeS2(s) + 7/2O2 + (n+1)H2O FeSO4·n(H2O)(s) + H2SO4(aq)

eller till götit, alpha-FeOOH (som i rost):

FeS2(s) + 15/4 O2 + 5/2H2O → FeOOH(s) + 2H2SO4(aq)
 

6) Natriumvätekarbonat (natriumbikarbonat, NaHCO3) har tillsatts till den konserveringslösning som sprayas på Mary Rose’s skrov för att behålla pH vid ca 7.

a) Skriv en reaktionsformel för reaktionen mellan svavelsyra och natriumbikarbonat. Koldioxid, natriumsulfat och vatten bildas.

b) Hur mycket natriumvätekarbonat skulle behövas för att neutralisera syran som bildas i fråga 1 (från oxiderad pyrit innehållande 1000 kg svavel)?
 

Ett samarbete mellan: