Instuderingsuppgifter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-16

1)      a) Beskriv principen för hur en separation går till med hjälp av jonkromatografi.

b) Vilken funktion har suppressorn i en jonkromatograf?

2)      Vad är hemicellulosa? Hur skiljer den sig från cellulosa?

3)      Hur kan man med hjälp av jonkromatografi bestämma mängden hemicellulosa/cellulosa i ett prov?

4)      Förutom gaskromatograf så används på vissa skogsindustrier även HPLC instrument. Vad är skillnaden mellan dessa?

5)      Beskriv principen för emissionsspektroskopi.

6)      Nämn några fördelar med att analysera ett prov med ICP jämfört med en flamfotometer.

7)      Vid tillverkning av TCF (Totally Chlorine Free) massa används bl.a. väteperoxid som blekkemikalie. Väteperoxiden sönderdelas spontant till vätgas och syrgas. Reaktionen påskyndas av metalljoner som finns naturligt i vedråvaran. Därför måste blekningen alltid föregås av ett tvättsteg, där de fria metalljonerna, avskiljs från massan.
Eftersom det är viktigt att väteperoxiden har rätt koncentration vid blekningen, så analyseras halten med jämna mellanrum rutinmässigt.

25,00 ml väteperoxid analyserades genom att förts späda den till 250,0 ml i en mätkolv.
25,00 ml av den utspädda lösningen blandades sedan med 200 ml vatten och 20 ml, 3 mol/dm3 H2SO4. Lösningen titrerades med 0,0212 mol/dm3 , KMnO4. Bestående svag rosa färgning inträffade när 27,6 ml KMnO4 hade förbrukats.

a)      Skriv en balanserad reaktionsformel då väteperoxid reagerar med kaliumpermanganat i sur lösning under bildning av mangan(II)joner och syrgas.

b)      Vilken koncentration hade väteperoxiden?
 

Ett samarbete mellan: