Konjunkturinstitutets igelkottmönster långt ifrån verkligheten

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-03-23
Konjunkturinstitutet (KI) publicerade idag sina uppdaterade prognoser för global och svensk ekonomisk utveckling. Två slutsatser sticker ut:
1. Konjunkturinstitutet håller fast vid uppfattningen att världskonjunkturen kommer att accelerera de kommande åren, en bild de har haft ända sedan 2010 och som visat sig vara orealistisk.
2. Konjunkturinstitutet förutspår en gradvis avmattning av svensk konjunktur, en uppfattning som är realistisk och som Skogsindustrierna delar.

Konjunkturinstitutet sällar sig till snart sagt alla andra officiella prognosmakare: KI har varit kroniskt överoptimistisk om den globala BNP-utvecklingen de senaste åren, prognoserna visar samma igelkottsmönster som till exempel Riksbankens inflationsprognoser. Även Riksbankens globala BNP-prognoser lider för övrigt av samma systematiska fel.

Skärmavbild 2016-03-23 kl. 15.52.24

Bilden ovan visar dels global BNP-tillväxt sedan 2011, dels KI:s prognoser i mars varje år. I mars 2011 räknade de således med att global BNP skulle växa 4,5 procent både 2011 och 2012, utfallen blev 4,2 procent respektive 3,4 procent. I mars 2012 prickade de in tillväxten för 2012 väl men förutspådde en ordentlig acceleration under 2013 som inte inträffade: 4,1 procent jämfört med utfallet på 3,3 procent. Även i början av 2013 lyckades de väl med prognosen för innevarande år medan profetian om en acceleration 2014 återigen kom på skam: 4,1 procent att jämföra med utfallet på 3,4 procent.

Mönstret att gissa på en acceleration under kommande år, som inte realiserades, bestod i samband med prognoserna 2014-2015. Exempelvis gissade KI i mars 2014 att global BNP skulle växa med 4 procent under 2015, utfallet blev 3,1 procent. Både 2014 och 2015 var de dessutom alldeles för optimistisk om utvecklingen under innevarande år. I mars 2015 räknade t ex KI med en världstillväxt under året på 3,6 procent, det blev bara 3,1 procent.

Modelldrivna prognosmakare missar ”The New Normal”

Att det är vanskligt att sia, i synnerhet om framtiden, är ingen nyhet. Visserligen kan KI:s prognosfel tyckas blivit väl stora, men detta är inte det allvarliga. Allvarligare är den systematik i prognosfelen som framträder tydligt i bilden ovan: Medan den globala tillväxten trendmässigt tappat fart har KI konsekvent förutskickat en acceleration. Precis som flertalet modellinriktade prognosmakare som baserar sina prognoser på att historiska samband i grunden håller, har KI missat att världsekonomin befinner sig i ”en ny normal”: Historiska samband gäller inte och den underliggande tillväxtkraften är betydligt lägre än innan finanskrisen.

I dagens prognos upprepar Konjunkturinstitutet de senaste årens mönster. De förutskickar en viss acceleration i global BNP-tillväxt 2016, även om de skruvar ner bedömningen något jämfört med tidigare prognos. Notera att KI för ett år sedan gissade att världsekonomin år 2016 skulle växa med 3,9 procent, dagens prognos är 3,2 procent!

Det mesta tyder dock på att KI återigen kommer att hugga i sten. Att döma av utvecklingen hittills under året, och ledande indikatorer som inköpschefsindex och konjunkturbarometrar, pekar inte mycket på en acceleration i närtid. Det mesta tyder istället på att år 2016 blir ett svagare år än 2015. Dessutom upprepar KI mönstret och räknar återigen med att världskonjunkturen tar ytterligare fart till 3,5 procent år 2017. Det är i dagsläget mycket svårt att se vilka faktorer som ska bidra till högre tillväxt under nästa år även om osvuret är bäst.

Konjunkturinstitutet beter sig således på samma sätt som IMF som i början av året skruvade ner sin bedömning för 2016 men håller fast vid sitt igelkottsmönster med gradvis acceleration. IMF bygger sina prognoser på samma modellfilosofi som KI och har till och med gjort större, systematiska prognosfel än Konjunkturinstitutet de senaste åren.

Skärmavbild 2016-03-23 kl. 15.57.14

KI har bättre pejl på Sverige

Konjunkturinstitutet har lyckats något bättre de senaste åren vad det gäller bedömningen av den svenska utvecklingen, KI:s egna utvärderingar har visat att de åtminstone inte varit sämre än prognosmakarna i gemen.

Skärmavbild 2016-03-23 kl. 15.58.40

Här framträder inte samma systematiska igelkottsmönster, även om de kraftigt överskattade kraften i återhämtningen under 2011-2012. Vad det gäller underskattningen av tillväxten år 2015 är KI i gott sällskap, knappast någon hade förutsett den raket som sköts iväg förra året. Nu räknar KI med att svensk BNP bromsar till 3,3 procent i år och till 2,6 procent för 2017 (kalenderkorrigerade värden).

Barometrar pekar mot svensk normalisering

KI:s prognos av en gradvis avmattning i svensk ekonomi och anpassning till utvecklingen i omvärlden verkar realistisk och får stöd såväl av dagens skörd av barometrar som av andra barometrar på sistone.

Skärmavbild 2016-03-23 kl. 16.33.53

Bilden ovan visar att samtliga sektorer (utom byggindustrin som inte visas i figuren) har mattas av betydligt jämfört med slutet av förra året även om läget fortfarande bedöms vara starkare än normalt. För den forna gasellen, tillverkningsindustrin, är läget fortfarande mycket starkare än normalt men energitappet har gått snabbt de senaste månaderna.

Sveriges och i synnerhet industrins, mycket starka ekonomiska utveckling det senaste året har länge framstått som ohållbar med tanke på den mediokra omvärldsutvecklingen – extremt expansiv svensk penningpolitik har pumpat in massor med energi i systemet – och att en normalisering har känts oundviklig. En relativt snabb normalisering har framstått som det mest sannolika scenariot och dagens barometerskörd ger stöd för detta.

Skogsindustrin: Avmattning i massa- och papper

Den snabbt stigande optimismen inom massa- och pappersindustrin har varit en bidragande faktor till spiken i KI-barometern för tillverkningsindustrin under 2015.

Skärmavbild 2016-03-23 kl. 16.34.18

Inom dessa sektorer fortsatte optimismen att öka kraftigt i början av året men föll tillbaka rejält i mars. Det återstår att se om detta endast var ett hack i kurvan eller inledningen på en normalisering även inom dessa branscher, i linje med utvecklingen inom övrig tillverkningsindustri.

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4192.jpg
Mats KinnwallChefekonom08-762 72 66