Socialt ansvar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-08
Trygga arbetsplatser och kompetenta medarbetare är viktiga faktorer i en hållbar industri. För att minska olycksfallen och sjukfrånvaron inom skogsindustrin sker ett systematiskt hälso- och säkerhetsarbete i företagen.

Skogsindustrierna bedriver, i samverkan med de fackliga organisationerna, ett högprioriterat arbete med frågorna om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.
Ny produktionsteknik och nya organisationsformer gör att kompetenskraven hela tiden skärps. Färre ska producera mer och varje enskild anställd får större betydelse för helhetsresultatet. När det gäller personalens kompetensutveckling finns ett partsgemensamt arbete som ger goda resultat.