Upphandlingskriterier - väg

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-11-27
Som första bransch att lanserar skogsindustrin gemensamma kriterier vid upphandling av vägtransporter 2010. Skogsindustrin är en av branscher som köper mest transporter i Sverige och med en gemensam röst starka nog att ställa tydliga säkerhets- och miljökrav och på så sätt driva på transportnäringen i en hållbar riktning.

Hållbarhetskriterier för upphandling av vägtransporter är en del i Skogsindustriernas hållbarhetsarbete. De utgår ifrån den övergripande hållbarhetspolicyn för transporter. Alla transporter skogsindustrin köper, direkt eller via speditörer, ska omfattas av kriterierna så fort råvaror/gods transporteras som kan härröras till skogsindustrin. Implementering bör ske efter hand som transportavtal uppdateras. Kriterierna omfattar flera områden såsom klimat, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Som Sveriges största transportköpare blir vi med en gemensam röst blir vi starka nog att ställa tydliga säkerhets- och miljökrav och på så sätt driva på transportnäringen i en hållbar riktning. Implementering bör ske efter hand som transportavtal uppdateras.

Arbetet med att ta fram gemensamma hållbarhetskriterier inleddes 2008 och har bedrivits i olika arbetsgrupper samt förankrats i Skogsindustriernas olika kommittéer. Beslut om hållbarhetskriterierna togs av Skogsindustrierna Transportkommitté den 17 maj 2010 och uppdaterades enligt beslut 15 maj 2012. Hållbarhetskriterierna för transporter tillsammans med vår transportpolicy anger ett gemensamt förhållningssätt och syn på vad en hållbar transport är och hur skogsindustrins medlemsföretag bör agera.

Under 2012 och 2013 sker en utvärdering av hur implementeringen av hållbarhetskriterierna i medlemsföretagen har gått sedan kriterierna lanserades 2010. Utvärderingen omfattar även förbättringsförslag på hur kriterierna ska kunna utvecklas och förbättra vad gäller vägtransporter. Hållbarhetskriterierna ska ses som ett levande dokument som ska uppdateras och revideras i takt med att nya krav kan och bör ställas.

För branschen hållbarhetskriterier för upphandling av vägtransporter, se här.
För branschen övergripande hållbarhetspolicy för transporter, se här.
För definition av hållbara transporter, se här.
 

Twitter Facebook LinkedIn