Hållbarhetspolicy

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-11-27
Skogsindustrins hållbarhetspolicy för transporter är en del av Skogsindustriernas hållbarhetsarbete. Som Sveriges största transportköpande bransch blir vi med en gemensam röst starka nog att ställa tydliga säkerhets- och miljökrav och på så sätt driva på transportnäringen i en hållbar riktning.

Skogsindustrin har länge arbetet med hållbarhetshetsfrågor kring transporter. Branschens transportpolicy anger ett gemensamt förhållningssätt och syn på vad en hållbar transport är och hur skogsindustrins medlemsföretag bör agera. Den första branschgemensamma policyn för transporter antogs redan 1997. Denna policy renodlades och omformulerades 2010 samt kompletterades med hållbarhetskriterier för upphandling av transporter specifika för de olika transportslagen. År 2010 lanserades hållbarhetskriterier för vägtransporter och det är meningen att hållbarhetskriterier ska tas fram för alla transportslag. Hållbarhetspolicyn är dock ramverket för dessa hållbarhetskriterier.

Alla transporter skogsindustrin köper, direkt eller via speditörer, ska omfattas av hållbarhetspolicyn så fort råvaror/gods transporteras som kan härröras till skogsindustrin.

Skogsindustrins hållbarhetspolicy består av sex punkter:

  • Skogsindustrin ska eftersträva hållbara transportsystem och arbetet ska bedrivas med mål att uppnå ständiga förbättringar. Ständiga förbättringar ska åstadkommas genom internt arbete med fortlöpande utvärdering och utveckling av effektiv logistik samt genom att ställa krav på leverantörer.
  • Skogsindustrin ska basera sina analyser på hela transportkedjan och styras av ekonomiska, miljömässiga och sociala hänsynstaganden. Insatser ska sättas in där de ger störst effekt.
  • Skogsindustrin ska använda sig av god etik i kontakt med sina transportleverantörer och planera sina uppdrag så att de ryms inom lagar och förordningar.
  • Skogsindustrin prioriterar transportlösningar med låg bränsleförbrukning och ska fortsatt medverka till att testa nyutvecklade motorer, fordon, hybridlösningar samt resurs- och klimateffektiva bränslen.
  • Skogsindustrin ska aktivt bidra till ett konstruktivt samtalsklimat inom transport- och infrastrukturpolitiken i syfte att erhålla rationella transporter, stor miljönytta, hög säkerhet samt god arbetsmiljö.
  • Skogsindustrin åtar sig, i arbetet för hållbara transporter, att öppet redovisa och förklara valet av insatta åtgärder samt att löpande utveckla kriterier/verktyg i syfte att underlätta det enskilda företagets arbete.


Denna policy antogs av Skogsindustriernas Transportkommitté den 17 maj 2010 och ersätter miljöpolicyn från 1997. Du kan även ladda ner den i den grå rutan till höger.

För branschen hållbarhetskriterier för upphandling av vägtransporter, se här.

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

Transporter