Hållbara transporter - definition

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-11-27
Begreppet hållbarhet består av tre samverkande delar: ekonomi, miljö och sociala aspekter. Endast när dessa samverkar kan en hållbar utveckling nås. Här ges en sammanställning av hur Skogsindustrierna definierar hållbara transporter.

Hållbar utveckling (sustainable development) ett begrepp som fick sin internationella spridning i samband med FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1987, som också kallas Brundtlandrapporten. Efter miljökonferensen i Rio 1992 blev termen hållbar utveckling mer känd för allmänheten bland annat genom kommunernas Agenda 21-arbete som tog fart efter det.

När termen hållbara transporter diskuteras är ofta inte helt klart vad som avses. För att konkretisera har därför Skogsindustrierna tagit fram en definition vad hållbara transporter betyder för skogsindustrin:

Ekonomisk hållbarhet innebär en långsiktigt stabil konkurrenskraft. Transportlösningar måste därför vara rationella och kostnadseffektiva. I detta ingår kvalitetsfrågor såsom leveranssäkerhet och kundservice.

Miljömässig hållbarhet nås genom effektivare resursutnyttjande och minskning av utsläpp. Åtgärder måste ses i ett helhetsperspektiv, varför ett ökat transportarbete ibland kan vara positivt för miljön.

Social hållbarhet nås genom att arbeta med arbetsmiljö, säkerhet och lagefterlevnad. Detta innebär att ansvarskultur och attityder i dessa frågor måste bearbetas och att möjlighet till utbildning ges.

Hållbarhet

I arbetet för hållbara transporter har fokus i hög grad oftast varit på miljö- och klimataspekterna, men grundläggande är att effektiva transporter är en förutsättning företagens lönsamhet och för landets ekonomiska välstånd. I de flesta fall drar ekonomi och miljö åt samma håll, som i fallet med bränsleeffektivitet, vilket gör att goda resultat uppnås. Insatserna ska styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Brundtlandrapportens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling från 1987 lyder: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."
 

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

Transporter