Beräkna utsläpp från transporter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-11-27
Beräkna transportutsläpp - bli trovärdig! För att kunna använda argumentet om miljöfördelar från branschens produkter måste också branschen kunna redovisa miljöeffekterna i processen och i hela distributionskedjan.

Transportutsläppen är en fråga som får allt större betydelse i miljödebatten. På sikt kommer företagen att behöva redovisa utsläpp från transporter av marknadsskäl, både på grund av kundkrav och på grund av miljökrav. Genom att börja arbetet redan nu kommer därmed ditt företag att vara rustat för hårdare kundkrav kring miljöfrågor redan innan det efterfrågas. Detta visar sig ofta vara en viktig marknadsfördel.

Eftersom nästan 100 % av transporter av skogsindustriprodukter sker genom tredje part och vi därmed bara i undantagsfall exakt vet bränsleförbrukning och körsätt i de transportföretag som vi anlitar måste vi utgå ifrån beräkningar. Dessa beräkningar baseras på olika slags schablonsiffror och ger därför inte en helt korrekt bild av verkligheten, men det är så nära sanningen vi kan komma i dagsläget.

För att underlätta för medlemsföretagen och noggrannare definiera hur vi ska räkna dessa utsläpp har Skogsindustrierna tagit fram en handledning som ska utgöra den gemensamma ramen för beräkningar av branschens utsläpp. Detta så att företag inom branschen vi kan jämföra beräknade data och utifrån samma beräkningsmetodik. För att ytterligare underlätta det ibland komplicerade arbetet med att beräkna utsläpp från transporter har Skogsindustrierna också tagit fram en beräkningsmall för att så stödja medlemsföretagen i deras beräkningsarbete. Beräkningsmallen är alltså en service och inget obligatoriska hjälpmedel. Det strå varje företag fritt att utveckla egna beräkningsverktyg, men det underlättar om samma beräkningsmetodik används i alla fall. För att ta fram transportutsläppen för ditt företag krävs en aktiv insats av dig. Att beräkna utsläpp från transporter kan vara krångligt. Vi hoppas att du har nytta av den handledning och en beräkningsmall som vi har utvecklat. Som medlem i Skogsindustrierna är du naturligtvis välkommen att kontakta oss om det är något du undrar över.

Allmänt kan nämnas att ur ett miljöledningsperspektiv så ”äger” inte branschen utsläppen från transporterna eftersom de inte görs i egen regi. Men med ett LCA-perspektiv är det alla transportutsläpp i varans hela livslängd som räknas, dvs från skog till konsument. I arbetet med att beräkna utsläpp från transporter har vi utgått ifrån LCA-perspektivet, d.v.s. alla transportutsläpp från råvara till produkt, men satt gränsen vid våra kunder. Vad som händer i kundleden och hur konsumenten därefter behandlar produkten tas inte upp i beräkningshandledningen. Beräkningen av utsläpp är som sagt en beräkning och kommer aldrig att kunna vara exakt. Det betyder också att det inte är den faktiska nivån som är avgörande utan hur utsläppen förändrar sig över tid som är det intressanta.

Handling och beräkningsmall hittar du här

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

Transporter