Miljöhänsyn

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-09
Inom skogsindustrin präglas miljöarbetet av en helhetssyn, där processer, råvaror, energi, avfall och transporter beaktas. Branschen är idag resurseffektiv och utsläppen låga, men branschens miljöanpassning fortsätter.

Energi

Framställning av massa och papper är energiintensiv men eftersom 95 % av den värmeenergi som skogsindustrin använder är bioenergi ger produktionen ändå upphov till mycket låga utsläpp av fossil koldioxid.

Företagen fortsätter att investera för att öka användningen av biobränslen ytterligare. Branschens vision – att användningen av fossila bränslen i tillverkningsprocesserna ska upphöra – känns inte alltför avlägsen.

Jämfört med andra stora massa- och pappersproducentländer som Kanada, Tyskland, Brasilien och USA ligger Sverige lägst vad gäller koldioxidutsläpp per ton massa och papper.

Många av skogsindustrins fabriker är betydande producenter av förnybar el genom egna biopannor och turbinanläggningar. Under 2011 uppgick denna elproduktion till drygt 25 procent av behovet.

Trots framgångsrika effektiviseringsinsatser kommer branschen även fortsättningsvis att ha ett stort elbehov. Detta beror på att företagen inriktar sig alltmer på högförädlade produkter men också att produktionen inom vissa områden växer.

Processerna

Skogsindustrins miljöarbete började på allvar på 1970-talet och inriktades först på att minska utsläppen från tillverkningsprocesserna till vatten och luft. Arbetet har varit framgångsrikt och utsläppen har minskat med mer än 90 %. Miljöarbetet har i dag en bredare inriktning och omfattar även energi, kemikalier, avfall och transporter.

Under de senaste 20 åren har produktionen av massa och papper ökat samtidigt som utsläppen till luft och vatten har minskat väsentligt . Denna ”frikoppling” mellan tillväxt och miljöpåverkan är resultatet av omfattande investeringar i processförändringar och reningsutrustning. Behovet av elenergi har dock ökat främst på grund av att bruken producerar produkter med allt högre förädlingsgrad. Produktionen av förnybar elenergi ökar vid tillverkningsenheterna.

De flesta företagen har certifierade miljö- och energiledningssystem vilka bidrar till ett effektivt miljöarbete. Skogsindustrin har fastslagit redan 1988 i en avsiktsförklaring att miljöarbetet ska inriktas mot ständiga miljöförbättringar och sammanlagt har skogsindustrin under den senaste femårsperioden satsat ca 2 miljarder kronor per år på miljöåtgärder.

Produkter

Skogsindustrin produkter är tillverkade av en förnybar råvara och är återvinningsbara. De underlättar omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. Klimatsmarta träbyggnader, resursbesparande förpackningar, textilfibrer och biobränslen är några exempel.

Läs mer under produkter

Skog

De återkommande rapporterna Levande Skogar är framtagna av Skogsindustrierna tillsammans med de svenska skogsföretagen och är en unik sammanställning av det svenska skogsbrukets arbete med naturvård och skogens sociala värden. Rapporterna är en mycket viktig del i branschens gemensamma satsning på biologisk mångfald.
 
Såväl politiska lagstadgade mål som skogsnäringens egna, frivilliga, miljömål och åtgärder redovisas tillsammans med en statusbedömning med anledning av att staten och skogsägarna har ett delat ansvar för den biologiska mångfalden.
 
Skogsindustrins mål är tydligt; vi ska bruka skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva.

Läs mer om skogsindustrins arbete med biologisk mångfald och ta del av rapporterna

Transporter

Skogsindustrin transporterar stora mängder råvaror och produkter, vilket ger upphov till klimat- och miljöpåverkande utsläpp. Transporterna utförs till största del av tredje part men skogsindustrin har ett ansvar som transportköpare att ställa krav på sina leverantörer.

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33
Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

Miljö