Uttag av bioenergi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
Mål 2: Uttagen av bioenergi från skogen ska öka med 20 TWh till 2020.

Enligt SIS-terminologin är biobränsle allt bränsle som härstammar från biologiskt material. Med trädbränsle avses icke kemiskt omvandlade delar av träd; massaindustrins avlutar räknas alltså inte som trädbränsle. Som trädbränsle räknas skogsbränsle, energiskogsbränsle och återvunnet trädbränsle. Skogsbränsle indelas enligt terminologin i avverkningsrester, rundved samt bi- och restprodukter från industrin. Rundved och avverkningsrester utgör tillsammans de primära skogsbränslena.

I målet ingår avverkningsrester, i första hand grot (grenar och toppar) samt klena träd från röjningsgallring och stubbar från slutavverkningar. Däremot ingår inte övriga biobränslen såsom biprodukter, energiskog och returträ. 

Enligt SLU omfattar dagens leveranser av primära skogsbränslen totalt 18,3 TWh. Den potential till ökning av leveranserna som finns berör både de traditionella skogsbränslena och nya skogsbränslen. 


 

Primära skogsbränslen Nuläge TWh

 
Potential TWh
 
Ökning Twh
Brännved (mest till småhus)

 

9,0
 

 

9,0
 

 

0,0
 
Kasserad massaved – rötved o lump

 

2,3
 

 

2,7
 

 

0,4
 
Skogsflis & kross - grot

 

7,0
 

 

15,0

 

8,0

 

Summa traditionella skogsbränslen
 
18,3
 

 

27,1
 

 

8,4
 

 

Stamved från långa toppar
 

 

 

 

0,8
 

 

0,8
 
Hela träd från klena gallringar

 

 

 

3,0
 

 

3,0
 
Hela träd från annan röjning
 

 

 

 

3,0
 

 

3,0
 
Stubbar
 

 

 

 

5,1
 

 

5,1
 
Summa nya skogsbränslen
 

 

 

11,9

 

 

11,9
 
 
Summa skogsbränslen totalt
 
18,3
 

 

39,0
 

 

20,3
 

 

 

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09

Det finns flera goda exempel på åtgärder inom det svenska skogsbruket:
 

 

Skogforsk leder nu ett fyraårigt FoU-program, Effektivare skogsbränslesystem, som finansieras av energimyndigheten, skogsbruket och energisektorn.

 

Hanteringen av skogsbränslet måste bli effektivare om potentialen ska kunna utnyttjas.

 

Målet är bättre produktionsteknik, effektivare transporter och bättre samordning med skogsbrukets övriga råvaruleveranser.

 

Ett annat exempel är SCA: s projekt kring stubbar.

 


Källa: Skogsstyrelsen tillsammans med Energimyndigheten har ett projekt som arbetar med att ta fram bättre statistik när det gäller trädbränslen.