Utsläpp från transporter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
Mål 6: Utsläppen av fossil CO2 från transporter ska minska med 20 % till 2020.

Eftersom nästan 100 % av transporter av skogsindustriprodukter sker genom tredje part och vi därmed bara i undantagsfall exakt vet bränsleförbrukning och körsätt i de transportföretag som vi anlitar måste vi utgå ifrån beräkningar. Dessa beräkningar baseras på olika slags schablonsiffror och ger därför inte en helt korrekt bild av verkligheten, men det är så nära sanningen vi kan komma i dagsläget.

För att förtydliga målet och noggrannare definiera hur vi ska räkna dessa utsläpp har Skogsindustrierna tagit fram en handledning som ska utgöra den gemensamma ramen för beräkningar av branschens utsläpp. Detta så att vi kan jämföra dem med utsläppen år 2020 och då ha jämförbara data baserade på samma beräkningsmetodik. För att ytterligare underlätta det ibland komplicerade arbetet med att beräkna utsläpp från transporter har Skogsindustrierna också tagit fram en beräkningsmall för att så stödja medlemsföretagen i deras beräkningsarbete. De små sågverken istället har fått svara på en enkät istället för att själva beräkna utsläppen eftersom de har små personella resurser till sådana insatser.

Allmänt kan nämnas att ur ett miljöledningsperspektiv så ”äger” vi inte utsläppen från transporten av våra produkter om de inte görs i egen regi. Men med ett LCA-perspektiv är det alla transportutsläpp i varans hela livslängd som räknas. I arbetet med att beräkna utsläpp från transporter har vi utgått ifrån LCA-perspektivet, d.v.s. alla transportutsläpp från råvara till produkt, men satt gränsen vid våra kunder. Vad som händer i kundleden och hur konsumenten därefter behandlar produkten kommer inte att beräknas.

Transportutsläppen ska beräknas enligt följande:
Vilka utsläpp: fossilt CO2 från transporter av svenska produkter inom EU27
Vilket basår: år 2007
Beräkningsbas: per ton produkt
Vilka utsläpp ingår inte: transportutsläpp för produkter på export utanför EU27 från den punkt där översjörederiet tar vid Inte heller skogsbruk ska inkluderas eller interna transporter på fabriksområdet.

Således är målet att minska utsläpp av fossilt CO2 med 20 %, räknat per ton produkt, från år 2007 till år 2020 för massa, papper och sågade trävaror producerade i Sverige där EU27 utgör den geografiska gränsen.

Beräkningen av utsläpp är som sagt en beräkning och kommer aldrig att kunna vara exakt. Det betyder också att det inte är den faktiska nivån som är avgörande utan hur utsläppen förändrar sig över tid som är det intressanta. För att kunna följa upp utsläppen kommer utsläppsberäkningarna att genomföras på ett likadant sätt ungefär vartannat år. Nästa gång utsläppen ska beräknas är därmed för år 2009, vilket kommer att ske under 2010. Eftersom ingen tidsserie ännu finns går det inte att redovisa transportutsläppen i en graf eller liknande.

Eftersom detta är ett nytt sätt att arbeta för många av industrierna så en stor del av arbetet att hjälpa medlemsföretagen att komma igång med arbetet kring att beräkna utsläpp från transporter. Sakta men säkert görs beräkningar i alla medlemsföretag, men det är en bit krav tills alla har redovisat utsläppen. I tabellerna nedan kan du se hur arbetet fortskrider:

Undermålet anger att gemensamma hållbarhetskriterier vid upphandling av transporter ska tas fram till år 2010. Arbete med dessa kriterier pågår, men är ännu inte färdigt. Dock kan noteras att flera av Skogsindustriernas medlemsföretag arbetar med egna initiativ inom detta område.

Det finns flera goda exempel på åtgärder inom den svenska skogsindustrin:

  • Q3 - Forum för hållbara transporter är en av få oberoende organisationer som godkänner upphandling av hållbara transporter utifrån transportköparen perspektiv. Två av Skogsindustriernas medlemsföretag sedan länge varit godkända enligt Q3 - Forum för hållbara transporter kriterier, nämligen Setra Group och Stor Enso. 
     
  • Skogsindustrin driver ett forskningsprojekt för effektivare och miljövänligare timmertransporter. Projektet kallas för ETT och står för En Trave Till, dvs virkesbilar som har möjlighet att lasta ytterligare en trave timmer till, från dagens 3 travar till 4 travar med det nya virkesfordonet. Det betyder att fordonet kan lasta 20 ton mer än dagens fordon och att det blir både tyngre och längre, men det betyder också att det behövs färre transporter. Nästan 25 % av CO2-utsläppen försvinner därmed och man sparar var tredje timmerbil. Sedan den 1 januari 2009 rullar en testbil med virke från SCA Skogs terminal i Överkalix ner till Munksund utanför Piteå. Test utförs i med Stora Enso i Dalsland och Värmland med ett liknande men lite annorlunda koncept. Projektet har istället fokus på Större Travar. Fordonen kan transportera 17 % mer virke än traditionella virkestransporter men är inte längre. Beräkningar visar att ett Större Travar kan minska bränsleförbrukningen för skogsbrukets transporter med fem till tio procent. Den 14/8-2009 var det premiärvisning och i september börjar fordonen att testköras i full skala. Testfordonen utvärderas av Skogforsk och projektet kommer att löpa under tre år.

 

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

Transporter