Skoglig tillväxt

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
Mål 1: Den årliga tillväxten i den svenska skogen ska öka med 20 miljoner kubikmeter till 2020.

Målet för ökad tillväxt avser hela den svenska skogsmarksarealen.

Enheten detta rapporteras i är skogskubikmeter, m3sk. Tillväxten är för närvarande ca 110 milj. m³sk på skogsmark. På 1920-talet var tillväxten 60 milj. m³sk.

Figuren nedan visar hur tillväxten i våra skogar har utvecklats sedan 1950-talet. 

 

 

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09

Fler goda exempel på åtgärder inom det svenska skogsbruket:

Holmen ser de egna skogarna som en strategiskt viktig resurs

En omfattande utredning som presenterades 2006 visar att virkesproduktionen i Holmens skogar kan ökas med cirka 25 % under de närmaste 30 åren. 
 

Kraftsamling Skog,
skogsägarrörelsens och LRFs gemensamma kunskapssatsning för ökad lönsamhet genom ökad tillväxt i familjeskogsbruket.

 

Visionen är 20% ökad tillväxt i familjeskogsbruket på 50 - 100 års sikt.

 

Ett viktigt attitydmål är att deltagarna efter deltagandet i Kraftsamling Skog ska se ökade möjligheter att öka lönsamheten i sitt skogsbruk genom att öka skogstillväxten.
 

 

Källa: Riksskogstaxeringen har sedan 1920-talet samlat in uppgifter om landets skogar.

 

Den första taxeringen genomfördes 1923-29 och den andra under perioden 1938-52.

 

En styrka med Riksskogstaxeringen är kontinuiteten, vilket gör det möjligt att studera långsiktiga trender i skogslandskapet för en period på mer än 80 år.


Måluppföljning sker dessutom genom att med hjälp av Skogforsk studera genomförda åtgärder i skogsbruket såsom exempelvis gödsling, dikesrensning och användning av förädlat plantmaterial.