Hållbarhetskriterier för transporter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
Mål 6b: Gemensamma hållbarhetskriterier vid upphandling av transporter.

Skogsindustrin har behov av effektiva transporter för att förse industrianläggningarna med råvaror och för att distribuera produkter. Transporter sker med fartyg, tåg och lastbil som ofta kombineras i systemlösningar. Transporterna utförs till största del av tredje part, men skogsindustrin har ett ansvar som transportköpare att ställa krav på att leverantörer ska bidra till utvecklingen mot hållbara transporter.

Bakgrund till arbetet

Arbetet med att ta fram gemensamma hållbarhetskriterier inleddes 2008 och har bedrivits i olika arbetsgrupper samt förankrats i Skogsindustriernas olika kommittéer. Beslut om hållbarhetskriterierna togs av Skogsindustrierna Transportkommitté den 17 maj 2010. Som första bransch att lanserar skogsindustrin gemensamma kriterier vid upphandling av vägtransporter den 27 augusti 2010. Från samma dag gäller en ny hållbarhetspolicy för transporter.

Hållbarhetskriterier för vägtransporter

Alla transporter skogsindustrin köper, direkt eller via speditörer, ska omfattas av kriterierna så fort råvaror/gods transporteras som kan härröras till skogsindustrin. Implementering sker efter hand som transportavtal uppdateras. Kriterierna omfattar flera områden såsom klimat, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Som Sveriges största transportköpare blir vi med en gemensam röst blir vi starka nog att ställa tydliga säkerhets- och miljökrav och på så sätt driva på transportnäringen i en hållbar riktning.

Hållbarhetskriterierna för transporter tillsammans med vår transportpolicy anger ett gemensamt förhållningssätt och syn på vad en hållbar transport är och hur skogsindustrins medlemsföretag bör agera. Idag presenteras det första steget: gemensamma hållbarhetskriterier för upphandling av vägtransporter. Nästa steg, för att nå det totala transportmålet kommer även att inkludera tåg- och sjötransporter.

Hållbara transporter

Begreppet hållbarhet består av tre samverkande delar: ekonomi, miljö och sociala aspekter. Endast när dessa samverkar kan en hållbar utveckling nås.

Ekonomisk hållbarhet innebär en långsiktigt stabil konkurrenskraft. Transportlösningar måste därför vara rationella och kostnadseffektiva. I detta ingår kvalitetsfrågor såsom leveranssäkerhet och kundservice.

Miljömässig hållbarhet nås genom effektivare resursutnyttjande och minskning av utsläpp. Åtgärder måste ses i ett helhetsperspektiv, varför ett ökat transportarbete ibland kan vara positivt för miljön.

Social hållbarhet nås genom att arbeta med arbetsmiljö, säkerhet och lagefterlevnad. Detta innebär att ansvarskultur och attityder i dessa frågor måste bearbetas och att möjlighet till utbildning ges.

 

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

Transporter