Energieffektivisering

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
Mål 4: Skogsindustrins energianvändning ska effektiviseras med minst 15 % till 2020.

Energieffektiviseringsmålet avser den svenska skogsindustrins minskade totala energiförbrukning per tillverkad mängd avsalumassa och papper eller helt enkelt:

anv. biobränslen + anv. fossila bränslen + köpt värme - såld värme + köpt el + egenproducerad el - såld el/
producerad avsalumassa + pappersproduktion

Enheten detta rapporteras i är kWh/ ton massa och papper.

Figuren nedan visar hur den specifika energiförbrukningen har minskat sedan slutet på 1970-talet. Mellan år 2000 och 2007 har minskningen varit knappt 4 %.
 

 

 

Det finns flera goda exempel på åtgärder inom den svenska skogsindustrin:

  • Vid Holmens pappersbruk i Braviken utanför Norrköping har man installerat en ny massalinjen som innebär en väsentlig energieffektivisering i form av lägre elförbrukning på cirka 25 procent och dessutom minskad oljeförbrukning. Investeringen uppgick till cirka 500 miljoner kronor.
  • Under november 2009 togs en ny indunstningsanläggning i bruk på Södra Cell Värö. Denna anläggning är 30 procent mer energieffektiv och gör att bruket bara kommer att behöva sin barkpanna vid start och stopp av fabriken samt under kalla vinterdagar. I övrigt är de idag självförsörjande på energi från enbart en sodapanna, och barkpannan kan huvudsakligen användas för att producera el och fjärrvärme.

Källa: Skogsindustrierna har sedan början av 1970-talet samlat in statistik från medlemsföretagen i en Energienkät. Denna har hittills gjorts med ca 7 års mellanrum och planeras i framtiden att utföras ungefär vart fjärde år. Enkäten kommer utgöra underlag för bedömning av måluppfyllelse. Måluppföljning sker dessutom varje år genom att studera de specifika förbrukningarna beräknade ur Skogsindustriernas Miljödatabas.