Egen elproduktion

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
Mål 5: Skogsindustrins egen elproduktion ska öka med 2 TWh till 2020.

Vid förbränning av svartlut i sodapannan bildas ånga. Vissa massa- och pappersbruk har också fastbränslepannor där framförallt restprodukten bark eldas, även dessa pannor producerar ånga. Ångan får expandera genom en mottrycksturbin för att generera el, den expanderade ångan används därefter i processen (kokning, blekning, papperstillverkning).

En stor del av det möjliga ångunderlaget för elproduktion används redan idag. En ökad elproduktion inom skogsindustrin kan ske genom investeringar i nya pannor och turbiner med större kapacitet än de nuvarande. Elproduktionen kan också öka när värmeunderlaget, det vill säga produktionen av massa och papper, ökar.

Skogsindustrierna genomförde under 2007 en enkät till medlemsföretagen. Enkäten visade att skogsindustrin har planer att öka produktionen av mottryckskraft med 1.5 TWh fram till 2015.

 

Källa: Skogsindustriernas medlemsföretag rapporterar redan idag in sin produktion av mottryckskraft till Skogsindustriernas Miljödatabas. Databasen kommer därför användas som källa för uppföljning av detta mål.