En biobaserad samhällsekonomi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-09
Omställningen till en biobaserad samhällsekonomi innebär en övergång från en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror till en resurseffektivare ekonomi grundad på förnybara råvaror producerade genom ett hållbart brukande av ekosystemtjänster från mark och vatten. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror.

illustration-460.jpg

Grafen finns på sidorna 10-11 i Skogsindustriernas hållbarhetsskrift 2012 och beskriver skogsindustrins roll i den framtida biobaserade samhällsekonomin.

Skogen och den förnybara råvaran är grunden i bioekonomin. Sågtimmer, massaved och skogsbränsle levereras från ett hållbart skogsbruk.

Skogsindustrins anläggningar har utvecklats och kompletterats med bioraffinaderier. En mängd biobaserade produkter med material tillverkas. Industrisystemet utnyttjar alla delar av skogsråvaran på ett resurseffektivt och miljöanpassat sätt och genererar energi för de egna processerna och till det övriga samhället.

Skogsindustrins produkter vidareförädlas av företag inom vitt skilda sektorer och ersätter ofta material och produkter som tidigare tillverkats av fossila råvaror. Förädlingsgraden är hög och arbetstillfällen skapas. Nya affärsmodeller har byggts upp.

Återvinning är en central del av bioekonomin. När materialåtervinning inte längre är möjligt utnyttjas de uttjänta produkterna som biobränsle för att generera bioenergi.

Den mängd koldixiod som släpps ut vid förbränning av biobränslen as upp av skogens träd och används för att skapa ny skogsråvara - och ett nytt kretslopp kan börja.

Biobaserade produkter och bioenergi från skogen fyller viktiga behov i samhället och är en del av lösningen för att minska klimatförändringen.

Skogsindustrin - motorn i en hållbar bioekonomi

Redan idag finns en ganska bra bild av vilka förutsättningar som krävs för att den hållbara bioekonomin ska kunna utvecklas. Utgångsläget för svensk del är gott med tanke på den stora betydelse som den svenska skogsindustrin har i dag och det kunnande som redan finns. Branschen sysselsätter direkt cirka 60 000 personer och totalt 200 000 personer inräknat alla kringtjänster. Exportvärdet var 123 miljarder kronor 2012. Sverige är världens näst största exportör av skogsindustriprodukter.

Sverige hör samtidigt till de ledande nationerna inom skoglig och skogsindustriell forskning. Svenska företag ligger i den absoluta frontlinjen vad gäller industriellt träbyggande och utveckling av nya trä- och cellulosabaserade produkter till exempel bioplaster, biokompositer, kolfibermaterial och textilfibrer. Möjligheterna för genombrott är också stora vad gäller utveckling av kemikalier och förädlade bränslen.

Sverige har ett skogsbruk som utvecklar råvaruresurserna istället för att exploatera dem. Tillgången på förnybar råvara är en grundläggande förutsättning för den hållbara bioekonomin. I det svenska skogsbruket är avverkningen mindre än tillväxten och skogsförrådet ökar hela tiden.

Flera utredningar visar att skogstillväxten kan höjas avsevärt genom olika åtgärder. Men de kunskaper som finns måste i högre grad tillämpas i verkligheten. Till en del är det branschens eget ansvar men det kräver också förändringar i regelverk. En förutsättning är att den biologiska mångfalden värnas i planering och utförande av olika skogsbruksåtgärder.

Ökade resurser till forskning, utveckling och demonstration Inom skogsindustrin pågår ständigt en produktutveckling. Det är en del av vägen mot den hållbara bioekonomin. För att fullt ut förverkliga visionen räcker det inte med att öka användningen av befintliga förnybara produkter. Helt nya material och produkter måste också utvecklas och lanseras på marknaden. Skogsindustrin har goda förutsättningar att göra detta, men ska verkliga forskningsgenombrott åstadkommas måste det ske i samverkan med andra aktörer. Därför är ökade resurser till forskning, utveckling och demonstration en av de viktigaste faktorerna för framgång på vägen mot en hållbar bioekonomi.

Framtidstro

Det finns en tydlig framtidstro inom skogsindustrin. Det är stora steg som måste tas för att vi ska kunna förverkliga idéerna om en biobaserad samhällsekonomi och då behövs en gemensam plan.

Används skogsråvaran till förpackningar, papper, hus och många andra produkter finns goda möjligheter att skapa ett hållbart samhälle. Skogen och dess produkter är en del av lösningen på vår tids klimat-, och miljöfrågor.

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33