Hållbar utveckling

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-08-03
Skogsindustrins verksamhet baseras på en förnybar råvara, den växande skogen. Det ger branschen unika förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling. Dessa sidor beskriver skogsindustrins hållbarhetsarbete, branschens vision och roll i en hållbar bioekonomi. I vår hållbarhetsskrift redovisas hur medlemsföretagen arbetar med hållbarhetsfrågorna och de branschgemensamma målen som steg på vägen mot förverkligandet av visionen.

Begreppet hållbar utveckling kom i internationellt bruk i samband med FN-rapporten  Vår gemensamma framtid (1987), den så kallade Brundtlandrapporten. Där beskrivs grundtanken för hållbar utveckling som att ”tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

Hållbar utveckling bygger på tre delar som är ömsesidigt beroende av varandra:

Ansvarsfullt företagande och långsiktigt arbete med att förbättra produktkvalitet, säkerhet och miljö är viktiga grunder för hållbar utveckling inom skogsindustrin.

Skogsindustrin är den industribransch som har de bästa förutsättningarna att bidra till hållbar tillväxt. Grunden är den förnybara skogsråvaran. I Sverige finns en mångsidig skogsindustri vars olika delbranscher samverkar så att hela trädet tas tillvara. De biobaserade produkterna tillgodoser viktiga behov och bidrar till god hushållning. Rationella tillverkningsprocesser och en omfattande användning av bi- och restprodukter är viktiga delar i denna resurssnåla helhet. Lika väsentlig är återvinningen av slutprodukterna.

Skogsindustrin - motorn i en hållbar bioekonomi

Det är svårt att tänka sig en hållbar värld utan papper för skriv- och tryckändamål, pappersförpackningar, hushållspapper, trävaror, energi och andra produkter som görs med den växande skogen som råvara. Den hållbara bioekonomin – med skogsindustrin som motor – är redan idag en oumbärlig del av ekonomin.

Skogsindustrin ersätter ofta produkter baserade på fossilt material med produkter som huvudsakligen baseras på förnybar råvara, produkter som i sig är återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara. Men för att morgondagens samhälle ska fungera långsiktigt måste den hållbara bioekonomin vara mer än en del, den måste dominera.

Utvecklingen mot en hållbar biobaserad samhällsekonomi, vilket också kallas för hållbar bioekonomi, är en utveckling för tillväxt. Den hållbara bioekonomin innebär fler jobb, och att mer av det som är vår vardagskonsumtion tillverkas av förnybar råvara.

Skogsindustriernas vision

Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi

Genom att tillvarata skogens möjligheter gör vi så att den globala bioekonomin växer. Det är avgörande för Sverige, men också för resten av världen. Genom att erbjuda produkter som alla människor behöver i sin vardag skapar vi en hållbar framtid.
 

Mot en biobaserad samhällsekonomi

Skogsindustrins vision sammanfaller väl med redan fattade politiska beslut för både EU och Sverige. EU har med sin 2020-strategi* beslutat om en färdväg som alla EU-länder ska följa och utveckla sin politik efter. De övergripande prioriteringarna som Europeiska unionens råd fastställt är:

• smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation
• hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi
• tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.

2020-strategin gäller samtliga EU:s 27 medlemsländer. Länderna översätter målen i reformprogram, anpassade efter nationella förutsättningar. Målsättningarna delas i sin tur in i en mängd olika ”flaggskeppsinitiativ” och färdplaner. Skogsindustrin har en viktig roll i genomförandet av många av dessa planer.

Plantskola-Voxna-Plantor-2,-Skogsindustrierna.jpg

Skogsindustrierna erbjuder verklig förändring, verklig handling och nytänkande som går hand i hand med de politiska målsättningarna.

Stora steg ska tas för att de politiska målen ska uppnås och skogsindustrins vision förverkligas. Detta kräver en allmän förståelse för skogsindustrins grundförutsättningar. De tre faktorer vi bedömer som mest betydelsefulla är:

• ökad tillväxt i skogen med hänsyn till den biologiska mångfalden
• ökade resurser till forskning utveckling och demonstration
• maximerat värdeskapande genom att i varje skede använda vedråvaran där den genererar störst värde och att använda fibern så många gånger som möjligt, innan den blir bioenergi.

Skogsindustriernas hållbarhetsskrift

Skogsindustrierna publicerar vart annat år en hållbarhetsskrift där det beskrivs hur medlemsföretagen arbetar med hållbarhetsfrågorna och de branschgemensamma hållbarhetsmålen som steg på vägen mot en biobaserad samhällsekonomi. Ta del av hållbarhetsskrifterna nedan.

Skogsindustrin - motorn i en biobaserad samhällsekonomi (publicerad 2013)

Skogsindustrin - en naturlig del av Sverige (publicerad 2008)