Längre lastbil ger 20 procent lägre utsläpp

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
Koldioxidutsläppen från virkestransporter kan minska med drygt 20 procent visar en ny rapport från forskningsprojektet "En Trave Till", som lanserades den 12 januari 2011. Rapporten är en halvtidsavstämning på det tre år långa forskningsprojektet med praktiska försök.

Halvtidsavstämning för ETT-projektet – rapport från Skogforsk

Skogsindustrierna har mycket ambitiösa mål för vårt klimatarbete. Därför är det glädjande att ETT-projektet har visat en fantastiskt reslutat. Att med en enda åtgärd minska utsläppen med 20 procent är unikt. Transporterna är en av de stora klimatutmaningarna. Skogsindustrierna arbetar kontinuerligt med att minska klimatpåverkan. Som första bransch lanserade skogsindustrin 2008 gemensamma mål för att minska utsläppen från sina transporter, och senare även gemensamma hållbarhetskriterier vid upphandling av vägtransporter. För att miljöeffektivisera virkestransporterna, bedriver branschen forskning och utveckling kring specialfordon genom "ETT-projektet - Modulsystem för skogstransporter". ETT-fordonet är både längre och kan ta mer last än vanliga fordon.

Två ETT-fordon kan ersätta tre konventionella virkesbilar, vilket ger färre lastbilar på våra vägar och därmed minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet. Större lastbilar virkestransporter är bra för både miljö och ekonomi, eftersom man då kan transportera mer virke med färre fordon. Med ett minskat antal virkesfordon sjunker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen men även transportkostnaden, utan att trafiksäkerheten äventyras. Idag är lastbilen det huvudsakliga transportmedlet för virket från skogen, där andra alternativ som till exempel järnväg inte är ett möjligt alternativ.  Därför arbetar skogsindustrin med effektivare planering och med virkesbyten mellan skogsbolagen för att optimera fordonens rutter.

Lastbilstransporterna är naturligtvis det huvudsakliga transportmedlet för virkesråvaran från skogen till fabrikerna, eftersom alternativ många gånger saknas. Genom effektivare planering, styrning och uppföljning kan bränsleförbrukningen och miljöbelastningen minska, samtidigt som trafiksäkerheten kan öka. Därför arbetar branschen med virkesbyten mellan skogsbolagen och för att optimera fordonens rutter. Skogsindustrin har även under lång tid satsat på att utveckla transportsystemen för virkesråvara på järnväg bland annat genom att investera i nya järnvägsterminaler. Skogsföretagen kör idag allt mer virke på järnväg. Från 2001 till 2008 ökade tågtransporterna med 75 procent - och användningen fortsätter att öka. Järnvägen är miljömässigt ett bra alternativ och används där det är ekonomiskt, tekniskt och praktiskt möjligt. I vissa fall är tåg inget alternativ till lastbil, till exempel för transporten ut ur skogen.

Fakta om ETT-bilen

ETT-fordonet är ca 30 meter långt med bruttovikt på 90 ton och transporterar 65 ton virke. Eftersom vikten fördelas på 11 axlar är axeltrycket endast 8-9 ton. Slitaget på vägarna kommer sannolikt att minska, eftersom de nya fordonskombinationerna har fler axlar och därmed fördelar lasten bättre än traditionella fordon. Den högre bruttovikten påverkar inte bromssträcka och manövrerbarhet. Däremot blir omkörningssträckorna längre. Men sammantaget bedöms trafiksäkerheten öka, eftersom antalet tunga fordon i trafiken minskar. Både testkörningar och datorsimuleringar visar att körbarheten är lika bra som ett vanligt skogsfordon i rondeller och vid normala kurvor på grusvägar. Det krävs inte heller starkare dragbilar efterdom många av dragfordonen har redan i dag motorer på 500 och 600 hk. Dessa starka motorer klarar 90 tons bruttovikt. Ett konventionellt virkesfordon lastar 42 ton virke och är 24 meter långt.

Fakta om ETT-projektet

ETT-projektet är ett samarbete mellan Skogforsk, Trafikverket, Volvo Lastvagnar, Skogsindustrierna, Sveriges Åkeriföretag, Parator, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra Skogsägarna, och Riksförbundet för enskilda vägar. Projektet leds och drivs av Skogforsk. Följande partners ingår också: BergsFegen, Bilprovningen, Bjälmsjö Skog och Transport, Hiab, ExTe, Reaxcer, SSAB, Timmerlogistik Väst och Wabco. De praktiska testerna med ETT-fordonet påbörjades i januari 2009. ETT-fordonet har hittills kört 525 000 kilometer och transporterat drygt 100 000 ton virke mellan Överkalix och Piteå.

Fakta skogsindustrins transporter

Skogsindustrierna är en av Sveriges ledande exportnäringar och landets största transportköpare. Totalt exporterar skogsindustrin cirka 20 miljoner ton produkter årligen. Nära 70 procent av trävaruexporten och 60 procent av massa- och pappersexporten transporteras med fartyg. Resten går med järnväg och lastbil. Även inrikestransporter är viktiga för skogsindustrin där var fjärde lastbil är lastad med skogsindustriprodukter. Skogsindustrin är den bransch som köper mest järnvägstransporter i Sverige. Mer än vartannat tåg (54 %) för export över Öresundsbron innehåller produkter från skogsindustrin. Skogsindustrins totala andel av näringslivets nationella järnvägstransporter är 43 procent (exklusive Malmbanan).

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

Transporter