Nytt forskningsprojekt för konkurrenskraftigare järnväg – Elvis-projektet demonstrerar tyngre och längre tåg

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
Elvis-projektet ska genom praktiska demonstrationsförsök studera hur järnvägssystemet kan effektiviseras genom att utnyttja längre eller tyngre godståg.
Järnvägstransport över Sikforsen med pappersprodukter från Holmen, Kappa Kraftliner, Mondi Dynäs, Korsnäs och Billerud. Scandfibre Logistics planerar tågupplägget och järnvägsoperatör är Hector Rail. Foto är publicerat med tillstånd från Hector Rail.

Järnvägstransport över Sikforsen med pappersprodukter från Holmen, Kappa Kraftliner, Mondi Dynäs, Korsnäs och Billerud. Scandfibre Logistics planerar tågupplägget och järnvägsoperatör är Hector Rail. Fotot är publicerat med tillstånd från Hector Rail.

Projektets huvudhypotes är att energiförbrukningen kan reduceras om man använder längre respektive tyngre tåg. En annan hypotes är att längre/tyngre tåg inte bara minskar energiförbrukningen utan också är effektivare i en vidare mening. Utnyttjandet av skalfördelar i transportupplägg med längre respektive tyngre tåg innebär troligtvis lägre transportkostnader för de volymer som transporteras med järnväg. Detta förklaras av ett bättre utnyttjande av rullande materiel (antal vagnar per tåg och fyllnadsgrad), personal och infrastruktur. Indirekta effekter uppstår till följd av att färre tåg trafikerar järnvägsnätet. Den kapacitet som då frigörs kan användas antingen till att föra över gods från väg till mer energieffektiva järnvägs-transporter. Alternativt kan kapaciteten utnyttjas till att skapa mindre störningskänsliga tidtabeller.

Projektet är uppdelat i två delprojekt: ett med längre tåg och ett med tyngre tåg. Dessa kommer att visa teknikens möjligheter och begränsningar, vilka organisatoriska anpassningar som krävs, begränsningar i infrastruktur etc. Dessutom kommer demonstrationsprojekten att utvärderas från ett nätverksperspektiv där det analyseras hur kapacitetsutnyttjande, övrig trafik, störningskänslighet och operatörens behov påverkas av tågläge.

Projektets mål

Projektet syftar till energibesparingar genom en effektivare användning av järnvägsinfrastrukturen och en effektivare elanvändning. Projektets huvudhypotes är att energiförbrukningen kan reduceras om man använder längre respektive tyngre tåg. En annan hypotes är att längre/tyngre tåg inte bara minskar energiförbrukningen utan också är effektivare i en vidare mening. Utnyttjandet av skalfördelar i transportupplägg med längre respektive tyngre tåg innebär troligtvis lägre transportkostnader för de volymer som transporteras med järnväg. Detta förklaras av ett bättre utnyttjande av rullande materiel (antal vagnar per tåg och fyllnadsgrad), personal och infrastruktur. Indirekta effekter uppstår till följd av att färre tåg trafikerar järnvägsnätet. Den kapacitet som då frigörs kan användas antingen till att föra över gods från väg till mer energieffektiva järnvägs-transporter. Alternativt kan kapaciteten utnyttjas till att skapa mindre störningskänsliga tidtabeller.

Skogsindustrins transporter

Skogsindustrin andel gods som transporteras på järnväg var 53 procent (2010) vid utrikes transporter, borträknat Malmbanan. För inrikestransporter var motsvarande siffra 51 procent. Totalt sett står skogsindustrin för ca 22 procent (2010) av det samlande godstransportarbetet på järnväg i Sverige.

Företag och organisationer bakom ELVIS-projektet

VTI (projektledare), Linköpings universitet, Trafikverket, Skogsindustrierna samt medlemsföretagen SCA Transforest, Stora Enso Logistics, Stora Enso Skog, SCA Skog och Scandfibre Logistics med ägarbolagen Holmen, Korsnäs, Smurfit Kappa, Mondi Dynäs och Billerud. ELVIS-projektet är delvis finansierat av Energimyndigheten.