Transport

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
Sveriges geografiska läge gör att svenska skogsindustriföretag har jämförelsevis långa transportavstånd till sina huvudmarknader jämfört med konkurrenter. För att begränsa dessa nackdelar har skogsindustrin byggt upp effektiva logistik- och transportsystem för sin export.

Skogsindustrin är Sveriges största transportköpare och köper transportjänster för cirka 25 miljarder per år. Det betyder att transporterna utförs till allra största del av transportleverantörer och inte med egna fordon. För att optimera transporterna används fartyg, tåg och lastbil. Även för transporterna av skogsråvara har logistiken effektiviserats, bland annat genom transportsamverkan och virkesbyten mellan skogsbolag för att minska onödiga transporter. 

Största järnvägsanvändaren men mest sjöfart

Skogsindustrin är den bransch som köper mest järnvägstransporter i Sverige, 15,6 miljoner ton per år (2007). Tågen används främst för transporter av trä och papper men också för virkesråvara och andra inkommande transporter. Järnvägen som transportmedel ger låga utsläpp av koldioxid och branschens ambition är att öka andelen gods på järnväg. Transportsystemen för virkesråvara på järnväg har emellertid byggts ut och ökat med 75 % från år 2001 till 2008 - och järnvägstransporterna fortsätter att öka. Utvecklingen bromsas dock av tekniska och administrativa brister både i det svenska och europeiska järnvägssystemet.

Drygt 70 procent av skogsindustrins export av färdigvaror transporteras till sjöss. Företagen använder i stor utsträckning egna logistiksystem där fartyg går i trafik mellan Sverige och hamnar på kontinenten och i Storbritannien.

Lastbilen är nödvändig

Lastbilstransporterna är naturligtvis det huvudsakliga transportmedlet för virkesråvaran från skogen till fabrikerna, eftersom alternativ många gånger saknas. För transporterna från hamn och järnvägsterminalerna ut till kunderna är lastbilar ofta det enda alternativet. I dag utgör bränslet 30 till 40 procent av åkarens totala kostnader. Genom effektivare planering, styrning och uppföljning kan bränsleförbrukningen och miljöbelastningen minska, samtidigt som trafiksäkerheten kan öka. Därför arbetar branschen med virkesbyten mellan skogsbolagen och för att optimera fordonens rutter.

Under 2010 testas funktionen "Krönt vägval" som är ett projekt för att automatiskt beräkna bästa vägval från virkesavlägg i skogen till industri. För att miljöeffektivisera virkestransporterna, bedriver branschen forskning och utveckling kring specialfordon, det så kallade "ETT-projektet - Modulsystem för skogstransporter". I delprojektet "En trave till", är fordonet både längre och kan ta mer last än vanliga fordon. Det betyder att tre virkesbilar kan reduceras till två, vilket ger färre lastbilar på våra vägar och därmed minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet. Inledande resultat visar att koldioxidutsläppen sänkts med 20 procent. Eftersom ETT-bilen har fler axlar än traditionella virkesfordon och belastningen per axel därför blir lägre, minskar även slitaget på vägarna.

Ansvar som transportköpare

Skogsindustrin är Sveriges största transportköpare. Genom att ställa krav i upphandlingen stödjer branschen utvecklingen av effektivare och renare fordon och fartyg. Flera företag i branschen deltar i olika projekt för att säkerställa ansvarsfull upphandling av transporter. För sjöfart finns till exempel projektet Clean Shipping som syftar till att skapa ett miljöindex där rederier miljöbedöms.

Ett annat exempel är den ideella organisationen Q3 - Forum för hållbara transporter som bedömer upphandlingar av vägtransporter, med fokus på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö. Stora Enso och Setra medverkar i båda dessa projekt. Andra initiativ är Forum För Hållbara Transporter där Södra och Billerud deltar, och KNEG - Klimatneutrala godstransporter på väg där SCA och Stora Enso deltar. Skogsindustrierna är QIIIs första stödmedlem.

Branschgemensamma mål

Den svenska skogsindustrin har gemensamt antagit två mål på transportområdet:

• Utsläppen av fossil CO2 från transporter ska minska med 20 % till 2020
• Gemensamma hållbarhetskriterier vid upphandling av transporter ska tas fram till 2010

För att nå dessa mål ska skogsindustrin öka andelen järnvägstransporter och verka för längre timmerbilar med större lastkapacitet. Ambitionen är också att öka andelen returlast, verka för effektivare uttransporter av produkterna genom till exempel tyngre och längre tåg och båtar med större lastkapacitet. Att använda bränslesnålare bilar, kräva utbildning i sparsam körning och använda ruttoptimeringsprogram är också angeläget. För att underlätta beräkningen av transportrelaterade utsläpp och säkerställa att en gemensam metodik tillämpas bland företagen har branschen tagit fram en handledning och en beräkningsmall. 

Läs mer här
 

Samarbeten

Skogsindustrierna är i Näringslivet Transportråd för transportköpare (NTR), en organisation som fokuserar på transportköparen i transportpolitiken. Förutom branschorganisationer är även enskilda företag med i NTR. NTR finns även representerade i Bryssel genom European Shippers Council (ESC) som samlar hela Europas transportköpare och arbetar aktivt inom europapolitiken.

Även Cepi (Confederation of European Paper Industries) har en arbetsgrupp för Transportfrågor och tillsammans med ESC drivs transportpolitiska frågor inom EU. 

Relaterade länkar

Transporter