Samlad miljöpolicy om körskador på skogsmark

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-02-20
14 företag och organisationer inom skogsbruket står nu samlade bakom en policy för att begränsa allvarliga körskador i skogen. Initiativet är ett led i den långsiktiga satsningen på ett hållbart skogsbruk.

Skogsbrukets vattenråd tillsatte under 2009 en arbetsgrupp från familjeskogsbruket, storskogsbruket, Skogsstyrelsen och forskningen. Målet var att skapa samsyn om vad en körskada är, och hur den på bästa sätt kan undvikas. I en gemensam rapport (Skogforsk nr 731, 2010) finns sammanställt vilka körskador som kan påverka sjöars och vattendrags ekologi negativt. Arbetsgruppen tog också fram ett förslag på god praxis för körning i skogsmark. Förslaget har nu utvecklats till en gemensam policy.

Markskador till följd av maskinell avverkning är ett problem på vissa delar av skogsmarken. Genom ökad kunskap om sjöars och vattendrags ekologi och hur skogsbruksåtgärder påverkar dessa miljöer ges bättre möjligheter att begränsa skador och negativ miljöpåverkan.

Policyn redovisar en rad exempel på sådant som ska undvikas:
• körning i och i direkt anslutning till vatten
• körskador som leder till ökad slamtransport
• dämning som leder till försumpning och översvämning
• körning i torvmarker nära vatten
• körning i lämnad naturvårdshänsyn
• körning som försämrar framkomlighet på frekvent använda stigar m.m.
• körning som försämrar upplevelsevärden i viktiga rekreationsområden
• körskador på kulturhistoriska lämningar

Det är ett långsiktigt arbete som väntar men redan idag har flera företag och organisationer startat utbildningssatsningar hos sin personal

Följande företag och organisationer står bakom policyn: Bergvik Skog, Holmen, Korsnäs, LRF Skogsägarna, Mellanskog, Norra Skogsägarna Norrskog, SCA, Skogsindustrierna, SMF Skogsentreprenörerna, Stora Enso, Sveaskog, Svenska Kyrkan, Södra.

Ladda ner den branschgemensamma policyn.

För mer information, kontakta:
Linda Eriksson, skoglig rådgivare Skogsindustrierna, linda.eriksson@skogsindustrierna.org, 08-762 72 09
Johanna Fintling, handläggare, LRF Skogsägarna, johanna.fintling@skogsagarna.lrf.se, 076-130 90 60