Kort om olika skogsbruksmetoder

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-07-05
Det vanligaste sättet att bruka skog kallas trakthyggesbruk. Skogen sköts så att den får enhetliga bestånd. Det innebär att man avverkar så gott som alla träd på en yta som sedan planteras med nya träd. På det sättet så blir den nya skogen likåldrig och de olika bestånden får en enhetlig skötsel.

Vanligaste avverkningsformen kallas föryngringsavverkning för att syftet är att åstadkomma ny skog med hjälp av plantering, sådd eller naturlig föryngring.

Begreppet kontinuitetsskogsbruk används som samlingsbegrepp för flera olika skötselåtgärder, skötselmetoder och skötselsystem i skogen. Gemensamt för dem är att man aldrig lämnar marken kal. Ingen skörde- eller beståndsetableringsfas kan urskiljas. Dessa pågår i stället samtidigt som man strävar efter att behålla en fullskiktad skog. En fullskiktad skog innebär en stor spridning av trädens dimensioner och höjder.

Enligt SLU:s och Skogsforsks beräkningar ger trakthyggesbruk cirka 40 procent högre produktion än kontinuitetsskogsbruk i sydsvensk skog. Dessutom är det mindre kostsamt att avverka i ett trakthyggesbruk, eftersom maskinerna lättare tar sig fram och avverkningsarealen är sammanhållen. Även då man tar hänsyn till de skogsskötselkostnader som finns i form av till exempel plantering blir nettot för skogsägaren betydligt högre med trakthyggesbruk. I vissa skogar är dock kontinuitetsskogsbruk att rekommendera.

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72