Råvaror

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-05
Den svenska skogen är basen för skogsindustrin. Så länge som skogen sköts med gallring, röjning, avverkning och återplantering är skogen en ständigt förnybar resurs. Sågtimmer levereras till sågverksindustrin och massaved till massaindustrin.

Restprodukter från sågverken – spån och flis – är viktiga råvaror för spånskive- respektive massaindustrin. Mindre än 10 procent av skogsindustrins virkesförsörjning täcks med import, så gott som helt från närområdet – Norge och Baltikum.

Vid pappers- och kartongtillverkning används förutom massa från färskfiber en inte obetydlig andel returpappersmassa från återvunnet papper. Returpapper används i bestämda kvaliteter och för bestämda ändamål. I Sverige hade vi år 2013 en inblandningsgrad på 13 procent i genomsnitt, dvs använt returpapper i procent av produktionen. Sverige har en hög insamlingsgrad  men – jämfört med många andra länder – låg inblandningsgrad. Det hänger samman med att svensktillverkat papper till övervägande delen baseras på nyfiber och exporteras. Detta papper utgör bas för insamling av returpapper i exportländerna.
Förutom massor av olika slag används också fyllnads- och bestrykningsmedel vid produktion av finpapper och kartong.


Skogsindustrins virkesförsörjning

Råvaruanvändning vid papperstillverkning

Returpapper som råvara i pappersindustrin