Water Profile för den svenska skogsindustrin och skogsbruket

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-03-05
Den svenska skogsindustrins och skogsbrukets påverkan på vattentillgång och vattenkvalitet är begränsad och i vissa fall positiv. Utifrån ett vattenperspektiv är förutsättningarna i Sverige goda för skogsbruk och skogsindustri. Det är slutsatsen av studien "Water Profile för den svenska skogsindustrin" som IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade vid World Water Week i Stockholm.

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Skogsindustrierna studerat branschens vattenanvändning ur ett miljö- och resursperspektiv. Skogsbrukets inverkan diskuteras utifrån två referensscenarier. Det framgår att skogsbruket i allt väsentligt har en positiv inverkan då det medför att avrinningen begränsas och utjämnas över tiden. Inverkan på vattenkvaliteten är begränsad men negativa effekter kan förekomma t ex genom att föroreningar frigörs i samband med avverkning.

Tillverkningsprocessernas vattenflöden har kartlagts. Vattenförbrukningen från processerna, det vill säga det vatten som avdunstar och bortförs till exempel med produkterna, har beräknats och anses ha en försumbar effekt på den svenska vattentillgången. Vattenanvändningen utgörs till största del av vatten från sjöar och vattendrag som återförs till vattendragen som processvatten och kylvatten. Uttag i förhållande till tillgång är generellt sett lågt och det vatten som återförs uppfyller högt ställda miljökrav.

Water Profile for the Swedish forest industry

Water Profile för svenska skogsindustrin

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33