Miljöprojekt

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-09
Branschgemensamt miljöforsknings- och utredningsarbete inom massa- och pappersindustrin har sedan 1970 bedrivits inom ramen för Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning, SSVL. Arbetet har haft stor betydelse för branschens miljöarbete.

Arbetet i stiftelsen bedrevs tidigare i fleråriga projekt, men idag sker arbetet inom fristående områden där behov att öka kunskaper finns. Projekten läggs ut på olika institut, konsulter, universitet och högskolor. Projektledning och styrgrupper har hämtats från branschen. Sammanlagt har sedan 1970 producerats ca 750 rapporter och delrapporter och den totala kostnaden uppgår till ca 620 Mkr i löpande penningvärde.

Projekten har kontinuerligt avlöst varandra och frågor som inte kunnats besvaras inom ett projekt har tagits upp i nästa. I varje projekt har också nya frågeställningar bearbetats. SSVL:s roll har främst varit att ge ekologiskt bakgrundsmaterial till industrin, att inventera och värdera tillgängliga miljöskyddstekniker samt att stödja införandet av ny teknik. Något aktivt arbete med att utveckla ny teknik har normalt inte kunnat ske inom stiftelsens ekonomiska ramar. Enskilda medlemsföretag har dock i hög grad kompletterat SSVL och bidragit med teknikutveckling.

Som medlem i Skogsindustrierna får du ta del av SSVL:s rapporter. 
SSVL-rapporter (sidorna kräver inloggning)